Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε (αριθ. Απόφασης 68/2016)  να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο καθορισμός νέων χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων

Ο κανονισμός έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό επαρκών και πρόσφορων χώρων στους οποίους και μόνον να επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων σε κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους.     

H ανωτέρω απόφαση με τη συνημμένη εισήγηση του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.heraklion.gr ), προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις και στη συνέχεια να λάβει σχετική απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.-