Σε απάντηση Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τις θέσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων Δημοσίου για τη μισθοδοσία του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που από 1/7/2011 μετατάσσεται στις Περιφέρειες, ο Υπουργός Οικονομικών κ.Βενιζέλος αναφέρει τα εξής:

"Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.3, παρ.22 του ν.3845/2010 που προστέθηκαν με το αρ.2 του ν.3899/2010, όσοι υπάλληλοι από 1/1/2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο, δικαιούνται από 1/1/2011 μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται.
Συνεπώς, το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο από 1/7/2011 θα μεταταχθεί στις Περιφέρειες βάσει του αρ.256 του ν.3852/2010, θα λαμβάνει από την ίδια ημερομηνία μόνο τις αποδοχές που δικαιούνται οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Περιφερειών.
Τέλος, έχουν παρασχεθεί οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ομαλή καταβολή της μισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων".

Επίσης, στην ίδια Αναφορά του κ.Στρατάκη, απάντησε και ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Καστανίδης.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
"Το ποσό που αντιστοιχεί στη μισθοδοσία του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που από 1/7/2011 μετατάσσεται στις Περιφέρειες, έχει συνυπολογιστεί στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης κατά το σχεδιασμό του προγράμματος "Καλλικράτης" και το Υπ.Εσωτερικών έχει ήδη συλλέξει και επεξεργαστεί τα αναγκαία στοιχεία.
Όμως, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το προσωπικό των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που από 1/1/2010 μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες, στο πλαίσιο της μετάταξης από 1/7/2011 του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις Περιφέρειες, κατά τις διατάξεις του αρ.256 του ν.3852/2010, το Υπ.Εσωτερικών καθώς και το Υπ.Οικονομικών προχώρησαν στην έκδοση κοινού εγγράφου προς τις Δ.Ο.Υ., τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας, έτσι ώστε οι μεν πρώτες να καταβάλουν τη μισθοδοσία του προσωπικού οι δε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες να ολοκληρώσουν τις διοικητικές διαδικασίες (φύλλα διακοπής μισθοδοσίας, αποστολή υπηρεσιακών φακέλων κλπ.) για το σκοπό αυτό, ενόψει και της νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Σύμφωνα με αυτή, το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις Περιφέρειες για την άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων κατά τις διατάξεις του ν.3852/2010, υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 5 του άρ.22 του ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113Α)".