Η τοποθέτηση και οι προτάσεις του Γιάννη Κουράκη στη 2η  Συνεδρία για την Επιτροπή COTER  " Εδαφικής και Πολιτικής Συνοχής" της ΕτΠ για την Ανάληψη Πρωτοβουλιών από την ΕΕ για τη διαμόρφωση μιας Συνεκτικής Πολιτικής για τα Ευρωπαϊκά Νησιά:

"Είναι γεγονός ότι η Ε.Ε. μέχρι σήμερα, δε διαθέτει την αναγκαία βούληση και πολιτική για τα νησιά. Σε αντίθεση όμως, για τα αστικά κέντρα έχει δημιουργηθεί Μηχανισμός Συντονισμού και Υποστήριξης στην Επιτροπή (Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) και διατίθενται αυξημένοι πόροι από τα Διαθρωτικά Ταμεία.

Το πληθυσμιακό κριτήριο, δεν πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο επιλογών της Ε.Ε., αλλά ο ανθρώπινος πολιτισμικός και φυσικός πλούτος των νησιών που εγκαταλείπεται σε ερημοποίηση και κινδυνεύει να απαξιωθεί από την εξάρτηση από τον τουρισμό.

 Οι αυξημένοι πόροι, μαζί με ειδικά θεσμικά καθεστώτα, θα υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα των νησιωτικών περιοχών.
 

Η πολιτική της ΕΕ για τα νησιά, πρέπει να διαπνέεται από βασικές ΑΡΧΕΣ όπως :

- Ισότιμη μεταχείριση των Περιφερειών, με βάση τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και την εφαρμογή προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους πολιτικών.

- Πλήρη αξιοποίηση του συνόλου του Ευρωπαϊκού χώρου.

- Διαφύλαξη της πολιτισμικής και φυσικής ποικιλομορφίας.

- Αειφόρος ανάπτυξη.

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη διαμόρφωση κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, με τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ και φορολογίας, καθώς και πλαισίου ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων.
 

Τα ΜΕΣΑ για την επίτευξη της νησιώτικης πολιτικής πρέπει να είναι :

- Η δημιουργία Ειδικού Μηχανισμού για τα νησιά   στην Επιτροπή για το Συντονισμό των Παρεμβάσεων, κατά τα πρότυπα των αστικών κέντρων.

- Η διάθεση αυξημένων πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων.

- Ειδικές ρυθμίσεις στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές.

- Ειδικές δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμίσεων και πολιτικών.

 Όμως αυτά, θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων και διαβούλευσης, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για να στηριχθούν τα νησιά."