Παράθυρο για τους Έλληνες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο άνοιξε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Dombrvskis, απαντώντας σε σχετική Γραπτή Ερώτηση που είχε καταθέσει στην Ευρωβουλή στις 28 Μαΐου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής, Νότης Μαριάς.

Όπως επεσήμαινε ο Νότης Μαριάς στην Γραπτή Ερώτησή του, «σύμφωνα με την απόφαση 619/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η υπογραφή και παραλαβή προδιατυπωμένων συμβάσεων και επιστολών για την ενημέρωση συναλλαγματικού κινδύνου δεν θεωρείται ορθή εκτέλεση των προσυμβατικών υποχρεώσεων για επαρκή πληροφόρηση εκ μέρους των τραπεζών, ενώ με την απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Γενικός Όρος Συναλλαγών χορήγησης δανείων σε ελβετικό φράγκο κρίνεται αδιαφανής και υποχρεώνεται η τράπεζα να δέχεται εξόφληση του δανείου βάσει της ισοτιμίας € /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου».

Συνεπώς, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να ενθαρρύνει τις Ελληνικές Αρχές στη λήψη άμεσων μέτρων διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο παρελθόντων ετών, όπως ισχύει από 21/3/2016 με την Οδηγία 2014/17/ΕΚ για ενυπόθηκα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές.

Παρά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση και το γεγονός ότι η Απάντηση της Επιτροπής εκδόθηκε εν μέσω θέρους, ο κ. Dombrovskis ξεκαθαρίζει το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σύμφωνα με τις οδηγίες για τις καταχρηστικές ρήτρες και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή δικαστήρια, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά». Εμμέσως πλην σαφώς λοιπόν, η Επιτροπή αναγνωρίζει τον καταχρηστικό χαρακτήρα των εν λόγω συμβάσεων και παραπέμπει τους πολίτες στα εθνικά δικαστήρια.  

Καταλήγοντας, ο κ. Dombrovskis υπενθυμίζει τα οφέλη της Οδηγίας 2014/17/ΕΚ για τους καταναλωτές που έχουν συνάψει δάνειο σε ξένο νόμισμα, χωρίς όμως να δίνει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες προηγούμενων ετών.

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis:

Μέτρα προστασίας Ελλήνων δανειοληπτών ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο παρελθόντων ετών σύμφωνα με νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων (30.5.2016)

Στην Ερώτηση Ε-006878-14 θέσαμε υπόψη της Επιτροπής το ζήτημα των Ελλήνων δανειοληπτών που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση λόγω των συμβάσεων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων συνδεδεμένων με την ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου που έχουν συνάψει με ελληνικές τράπεζες, καθώς αυτές, κατά παράβαση των Οδηγιών 2005/29/ΕΚ και 93/13/ΕΟΚ, δεν παρείχαν κατ' ελάχιστον προσυμβατική ενημέρωση στους δανειολήπτες για τους κινδύνους, τη δυνατότητα και το κόστος τεχνικών κάλυψης του συναλλαγματικού κινδύνου.

Σύμφωνα με την απόφαση 619/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η υπογραφή και παραλαβή προδιατυπωμένων συμβάσεων και επιστολών για την ενημέρωση συναλλαγματικού κινδύνου δεν θεωρείται ορθή εκτέλεση των προσυμβατικών υποχρεώσεων για επαρκή πληροφόρηση εκ μέρους των τραπεζών, ενώ με την απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Γενικός Όρος Συναλλαγών χορήγησης δανείων σε ελβετικό φράγκο κρίνεται αδιαφανής και υποχρεώνεται η τράπεζα να δέχεται εξόφληση του δανείου βάσει της ισοτιμίας € /CHF κατά τον χρόνο εκταμίευσης του δανείου.

Καθώς η αυξημένη προστασία της Οδηγίας 2014/17/ΕΚ ισχύει για ενυπόθηκα δάνεια που χορηγούνται σε καταναλωτές από 21/3/2016 ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενθαρρύνει τις Ελληνικές Αρχές στη λήψη άμεσων μέτρων διασφάλισης της προστασίας των ανωτέρω δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο παρελθόντων ετών σύμφωνα και με την παραπάνω νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων;

Απάντηση του Αντιπροέδρου κ. Dombrovskis εξ’ ονόματος της Επιτροπής (5.8.2016)

Τον Οκτώβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) συνέστησε στα κράτη μέλη και στις εθνικές εποπτικές αρχές «να απαιτούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την παροχή πρόσφορης πληροφόρησης στους δανειολήπτες σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται ο δανεισμός σε ξένο νόμισμα»[1]. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση του ΕΣΣΚ[2] του Νοεμβρίου 2013, η Ελλάδα συμμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό με τη σύσταση αυτή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες για τις καταχρηστικές ρήτρες[3] και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές[4], οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή δικαστήρια, εάν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν έχουν γίνει σεβαστά.

Η οδηγία για σχετικά με την ενυπόθηκη πίστη[5] τέθηκε σε εφαρμογή στις 21 Μαρτίου 2016 και επιτρέπει στους καταναλωτές να μετατρέπουν σε εναλλακτικό νόμισμα δάνειο που έχουν συνάψει σε ξένο νόμισμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ή να επωφελούνται από άλλες ρυθμίσεις που περιορίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο (π.χ. προειδοποίηση ή ανώτατο όριο). Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται μόνο για τις πιστωτικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μετά τις 21 Μαρτίου 2016.

 

[1]     Βλ. σύσταση Α του ΕΣΣΚ σχετικά με τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα του 2011. https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2011/ESRB_2011_1.en.pdf?43ef8ba79b27b58363584ae74dce1a38

[2] https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2013/ESRB_2013_2.en.pdf?012dd3eebc211803f89ddc45f6fd9464

[3]     Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές.

[4]     Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

[5]     Οδηγία 2014/17/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 34.