Τη Δευτέρα 26-9-2016 και ώρα  19:00μ.μ. καλείστε  στο Δημαρχείο σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση  Απολογισμού – Οικονομικών καταστάσεων του Δήμου  Αμαρίου έτους  2015.

Την ίδια μέρα στις  20:00μ.μ. θα συκληθεί τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του  Ν.3852/10, με τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αμαρίου οικ. έτους 2017.

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση φθαρμένων  αρδευτικών δικτύων    
    Τ.Κ. Άνω Μέρους – Γερακαρίου – Ελενών – Μέρωνα –  Καλογέρου – Βισταγής» Δήμου Αμαρίου.

3.  Τροποποίηση της  59/15 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  περί συγκρότησης  επιτροπής 
     επίλυσης φορολογικών διαφορών και   αμφισβητήσεων. 

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό κέντρου των οικισμών Πετροχωρίου – Βυζαρίου για πολεοδομική 
    εφαρμογή.

5. Τροποποίηση της 94/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού  μελών στη σχολική  
    επιτροπή Α/μιας Εκπαίδευσης.

6. Τροποποίηση της 95/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί  ορισμού  μελών στη σχολική  
    επιτροπή  Β/μιας Εκπαίδευσης.

7. Πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.).

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.000,00 € για κάλυψη μέρους της δαπάνης διοργάνωσης της 
    εκδήλωσης με τίτλο: «AMARI green festival».

9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.