Στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία των ελαιοτριβείων για να υποβάλλουν τα σχετικά με το ποιοτικό παρακράτημα, πιστοποιητικά, στον ΟΠΕΓΕΠ.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε απο την διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου (αλλά ισχύει για ολόκληρη την Κρήτη "στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ( Ποιοτικό Παρακράτημα), χορηγείται σε ελαιοπαραγωγούς ειδική στήριξη με τη μορφή στρεμματικής ενίσχυσης για τις ελαιοκομικές περιόδους 2010/2011, 2011/2012.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι ελαιοπαραγωγοί που καλλιεργούν ελαιώνες που βρίσκονται εντός περιοχής ΠΟΠ ή ΠΓΕ, να παράγουν και παραδίδουν σε πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις (ελαιοτριβεία ή μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών) ελαιοκομικά προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ( ελαιόλαδο ή επιτρ. ελιές) και ταυτόχρονα εφαρμόζουν:

- είτε σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ( AGRO 2.1 & 2.2/3) του ΟΠΕΓΕΠ

- είτε τις απαιτήσεις της Βιολογικής Γεωργίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώνουν το ειδικό πεδίο του άρθρου 68 για τη χορήγηση της ειδικής στήριξης στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης που υποβάλλουν μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους.

Σημειώνεται ότι οι γεωργοί που εφαρμόζουν σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή Βιολογικής Γεωργίας και συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος από το Μέτρο 1.3.2 (Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων)ή από το Μέτρο 214 ( Βιολογικής Γεωργίας), δεν μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα και τη στρεμματική ενίσχυση του άρθρου 68.

Παράλληλα οι υποχρεώσεις των Ελαιοτριβείων και μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών είναι οι παρακάτω:

- Να έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης που βασίζεται στις αρχές HACCP και να το υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ μέχρι τις 31 Ιουλίου κάθε έτους από την περίοδο 2010/2011 και μετά

- Να υποβάλουν στον ΟΠΕΓΕΠ ηλεκτρονικό αρχείο των συνεργαζόμενων ελαιοπαραγωγών τους και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησής τους.