Πρακτικές που βασίζονται στη βιώσιμη κινητικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, όχι με τη δημιουργία υποδομών αλλά μέσω καινοτόμων δράσεων περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την επωνυμία «Civitas-destination», στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνου είναι η μοναδική ελληνική πόλη που συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα μαζί με την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Ιταλία και την Κύπρο.

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ενέργειας και κινητικότητας και προώθηση του αειφόρου τουριστικού προϊόντος του Δήμου. Το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για τον Δήμο Ρεθύμνης είναι 1.508.942,50 ευρώ με χρηματοδότηση 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος αυτού οι πόλεις θα κληθούν να εφαρμόσουν νέες μεθόδους και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των ρύπων. Η χρήση εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, ηλεκτρικά ΙΧ και λεωφορεία ή ακόμα και ηλεκτρικά μέσα για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που θα εφαρμοστούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενημέρωση και την εκπαίδευσης της τοπικής κοινωνίας για την οικολογική συνείδηση.
 
Μέσα από τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ο δήμος Ρεθύμνου επιδιώκει αφενός να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες υποδομές -έργα τα οποία κατασκεύασε τα τελευταία χρόνια βασισμένα στη βιώσιμη κινητικότητα και αφετέρου να δημιουργήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για μια πόλη που τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της θα σέβονται το περιβάλλον και θα συμβάλλουν μέσα από τις καθημερινές τους συνήθειες στην εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση το πρόγραμμα «Destinations», θα αναπτύξει μια καινοτόμο συνολική προσέγγιση για την οικοδόμηση βιώσιμων συστημάτων αστικής κινητικότητας τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες. Με το πρόγραμμα «Destinations» θα υπάρξει επίδειξη και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των καινοτόμων λύσεων βιώσιμης κινητικότητας σε 6 τουριστικές πόλεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίες όμως μοιράζονται κοινές προκλήσεις. Οι λύσεις που θα αφορούν:
 
• Αειφόρος Σχεδιασμός Αστικής Κινητικότητας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες
 
• Ασφαλείς, ελκυστικοί και προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι για όλους
 
• Κοινό κινητικότητα και e-υποδομές για τη μεταφορά μηδενικές εκπομπές
 
• Έξυπνες και καθαρές αστικές λύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα των εμπορευματικών σε τουριστικούς προορισμούς
 
• Διαχείριση Κινητικότητας και ευαισθητοποίηση για τη βιώσιμη κινητικότητα
 
• Ελκυστική, καθαρή, προσιτή και αποτελεσματική δημόσια μέσα μεταφοράς.
 
Η επίτευξη των στόχων θα αυξήσει την ελκυστικότητα της πόλης, τόσο για τους τουρίστες όσο και για τις επιχειρήσεις.
 
Για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και καθώς είναι αρκετά απαιτητικές οι διαδικασίες του, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την αποκλειστική απασχόληση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στον προϋπολογισμό του έργου έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 373.574,00 ευρώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη των κατάλληλων ατόμων.

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να προχωρήσουμε στην πρόσληψη ενός project manager (Διαχειριστής έργου) που θα είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση με την Ε.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Τετάρτης θα κληθεί να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης έργου. Πιο συγκεκριμένα το άτομο που θα προσληφθεί και θα ασχοληθεί με τη διαχείριση του έργου (Project Manager) θα πρέπει να έχει σπουδές θετικής κατεύθυνσης και πιο συγκεκριμένα ειδικότητας ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τις σπουδές του.

Ο Project Manager θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του προγράμματος, τον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεών του, τη σύνταξη όλων των απαραίτητων εκθέσεων, την επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς, την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας και γενικά θα είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα απασχοληθεί από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασής του έως και τη λήξη του έργου (31/08/2020).

Το έργο που θα εκτελέσει ο Project Manager δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου, αφού απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και απαιτεί εμπειρία στην υλοποίηση έργων διακρατικών συνεργασιών, τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων έργων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 48 μήνες και η απασχόληση του ατόμου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και το τέλος του προγράμματος, δηλαδή μέχρι 31-8-2020.
 
Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει και η πρόσληψη και άλλων ατόμων που θα προκύψουν, σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος.