Απαντώντας σε Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την ασφάλεια αποθηκευμένων ή παροπλισμένων πυρομαχικών, με αφορμή την πρόσφατη τραγωδία στην Κύπρο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ.Μπεγλίτης αναφέρει τα εξής, μετά από ενημέρωση που είχε από τα τα επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων:

Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Για την αποθήκευση των πυρομαχικών των μονάδων του Στρατού Ξηράς χρησιμοποιούνται διαφόρων τύπων αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και από το ΓΕΣ έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται σχετικά τεχνικά εγχειρίδια (ΤΕ 34-205, ΤΕ 34-206).

Οι αποθήκες οπλισμού-πυρομαχικών-εκρηκτικών-καυσίμων, χαρακτηρίζονται από πλευράς φυσικής ασφαλείας ως εγκαταστάσεις "επιπέδου ασφαλείας 1".

Τα εφαρμοζόμενα μέτρα-διαδικασίες φυσικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις "επιπέδου ασφαλείας 1", έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με σκοπό την αντιμετώπιση του συνόλου των πιθανών απειλών και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

α. Ανθρώπινο δυναμικό (μεταξύ αυτών στοιχεία στρατιωτικά εκπαιδευμένων σκύλων-συνοδών και εθνοφύλακες).
β. Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, όπως συναγερμοί, κάμερες, αισθητήρες προσέγγισης κ.α.
γ. Τεχνητά εμπόδια (πρόσβασης), όπως περιφράξεις, μπάρες ασφαλείας, κλείθρα ασφαλείας κ.α.
δ. Φωτισμό, που καλύπτει πλήρως τους φυλασσόμενους χώρους.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι:

α. Το ΓΕΣ χειρίζεται όλα τα πυρομαχικά με ιδιαίτερη προσοχή και τα αποθηκεύει σχεδόν στο σύνολό τους εντός αποθηκών, οι οποίες είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τους γενικούς και ειδικούς κανόνες εναποθήκευσης.
β. Για τον έλεγχο εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας-φύλαξης, εκτελούνται από τα αρμόδια όργανα συνεχείς τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι.
γ. Για την επαύξηση των μέτρων ασφαλείας των αποθηκευμένων πυρομαχικών, το ΓΕΣ εξετάζει ανάλογα με τη διάθεση πιστώσεων, την κατασκευή νέων αποθηκών τύπου IGLOO, οι οποίες παρέχουν αυξημένα επίπεδα ασφαλείας, προκειμένου να μεταφερθούν όσα πυρομαχικά βρίσκονται εναποθηκευμένα σε αποθήκες παλαιού τύπου.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Στο ΠΝ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρούνται αδιαλείπτως και απαρέγκλιτα όλες οι προβλεπόμενες συνθήκες που διέπουν τους χειρισμούς, τη διακίνηση και αποθήκευση των πυρομαχικών εντός των Ναυστάθμων και των λοιπών Ναυτικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας στους χώρους αποθήκευσης των πυρομαχικών, με σκοπό την αποτροπή των προϋποθέσεων που είναι δυνατό να προκαλέσουν έκρηξη και ατύχημα.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Τα πυρομαχικά/εκρηκτικές ύλες που είναι αποθηκευμένα σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ελεγχόμενα ως προς το είδος, τις ποσότητες και την ποιοτική τους κατάσταση.

Η ΠΑ διαχειρίζεται το σύνολο των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών που έχει στην κατοχή της εφαρμόζοντας διαδικασίες που αναφέρονται σε τεχνική βιβλιογραφία υλικών, καθώς και σε εθνικά και νατοϊκά θεσμικά κείμενα, διαθέτοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της αποθήκευσης-συντήρησης πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών.

Η αποθήκευση πυρομαχικών διέπεται από αυστηρά κριτήρια όσον αφορά:

α. Τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα αποθηκευμένων εκρηκτικών υλών.
β. Το διαχωρισμό και την κατάλληλη συναποθήκευση των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών ανάλογα με το είδος και το βαθμό επικινδυνότητάς τους.
γ. Το συστηματικό έλεγχο και την εξασφάλιση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία).
δ. Την τήρηση προβλεπόμενων αποστάσεων ασφαλείας από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
ε. Την ανάπτυξη και συντήρηση των τεχνικών διατάξεων ασφαλείας (αναχώματα, επιχωματώσεις, μέτρα πυρασφάλειας).

Το σύνολο των πυρομαχικών, τόσο των εν ενεργεία όσο και των εκτός ενεργείας, υπόκειται σε προγραμματισμένες περιοδικές επιθεωρήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό για την εξασφάλιση της καλής φυσικής του κατάστασης. Σε περιπτώσεις εντοπισμού πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών εκτός των προβλεπομένων ποιοτικών προδιαγραφών η ΠΑ επιλαμβάνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή επισφαλών καταστάσεων.

Οι χώροι αποθήκευσης και συντήρησης των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών όλων των τύπων που διαθέτει η ΠΑ, πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται για χώρους υψηλής επικινδυνότητας από τα υφιστάμενα εθνικά και νατοϊκά θεσμικά κείμενα και τα ισχύονται σχέδια αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων.

Το σύνολο των χώρων αποθήκευσης και συντήρησης των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών όλων των τύπων φυλάσσεται από δυνάμεις άμυνας-φρούρησης της ΠΑ σε 24ωρη βάση εφαρμόζοντας τα ισχύονται θεσμικά κείμενα.

Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες στο σύνολο των Μονάδων της ΠΑ για την εκτέλεση εκτάκτων ελέγχων των μέτρων φυσικής ασφάλειας και πυρασφάλειας. Οποιαδήποτε παρατήρηση τυχόν εντοπιστεί θα αποκατασταθεί άμεσα. Ταυτόχρονα, έχει ζητηθεί η επαγρύπνηση του προσωπικού για τη σχολαστική εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στους χώρους υψηλής επικινδυνότητας.