Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

Θέμα 1ο: Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, της υπ’ αριθμ. 11437/7-7-2016 Διακήρυξης Δημάρχου Πλατανιά του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών και χημικών προσθέτων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων & οχημάτων  του Δήμου Πλατανιά  και των νομικών του προσώπων 2016 -2017 για 12 μήνες»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Απευθείας εξαγορά ακινήτου για την επέκταση κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων και ορισμός μέλους Δ.Σ. για την συμμετοχή του στην επιτροπή εκτίμησης αξίας του αναφερόμενου ακινήτου 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά 

Θέμα 4ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Δ.» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Σέμπρωνα ΔΕ Μουσούρων Δήμου Πλατανιά» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής έργου «Ανακαίνιση – Συντήρηση μη λειτουργούντων Σχολείων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΤΚ Μεσκλών» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής, με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης (Σ.Ι.Π.Α.Κ)  στην 12η Κλασική Ανάβαση Ομαλού, στις 30 Οκτωβρίου 2016  και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πλατανιά στον 3ο Κύκλο Δράσεων αφιερωμένο στην Πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων και στην Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης του Ο.Η.Ε. καθώς και ψήφιση σχετικής πίστωσης 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δερμιτζάκη Γεώργιο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Φραγγεδάκη Στυλιανή του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κουκουράκη Στυλιανή του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Πρασέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθμό 357/04-10-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Έξοδα μετακίνησης αιρετών & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής:κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά