Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με την αρ. 4986/113249/12-10-2016 απόφαση του Υπ.Α.Α.Τ, δίνεται το δικαίωμα σε παραγωγούς να υποβάλλουν συμπληρωματικά αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το συμπληρωματικό πρόγραμμα έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο παραγωγό ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση εάν κατατίθενται από τρίτους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις :

1.Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα. 

2.Η έκταση των προς αναδιάρθρωση αμπελοφυτειών να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα, να είναι νόμιμες και να εμφανίζονται στη βάση δεδομένων του νέου αμπελουργικού Μητρώου.

3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
2) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
3) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
4) Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου – παραγωγού.
5) Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Σε περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης τίτλων κυριότητας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής του δήλωσης, του αμέσως προηγούμενου οικονομικού έτους, στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Για τα μη ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια. Κατά την υποβολή της αίτησης, γίνεται δεκτό ενοικιαστήριο ή χρησιδάνειο διάρκειας έως 9 ετών. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα, θα πρέπει να προσκομισθεί συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλάκειο, διάρκειας άνω των 9 ετών.

Για φυτεύσεις με δικαίωμα από το αποθεματικό ή με δικαίωμα αναφύτευσης ή με άδεια φύτευσης, εκτός των ανωτέρω και την αντίστοιχη έγκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων τηλ. 2821346552 2821346553 2821346516 καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου