Σημαντική επιβάρυνση από νέες προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων και υποαξίες λόγω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων που έχει στην κατοχή της είχε η Εμπορική Τράπεζα στο α΄ εξάμηνο του 2011 στα αποτελέσματά της.

Η συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα τη διενέργεια απομείωσης ύψους €71,4 εκατ. της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ομολόγων ελληνικού δημοσίου, επηρεάζοντας έτσι το ύψος των προβλέψεων το οποίο διαμορφώθηκε στα €569,8 εκατ.

Οι Καθαρές Ζημίες του Ομίλου όπως αναφέρει το in.gr, διαμορφώθηκαν στα €611,1 εκατ. για το Α' Εξάμηνο του 2011 (περιλαμβανομένης της απομείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού δημοσίου), από €535,2 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2010.

Ακολουθώντας συντηρητική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία της αγοράς, η Εμπορική αποφάσισε να αποσβέσει τα αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού κατά €148 εκατ. επί συνόλου €278 εκατ.

Αύξηση λειτουργικών κερδών

Από την άλλη πλευρά, η Εμπορική πέτυχε αύξηση 183,3% στα Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη της, τα οποία ανήλθαν σε €113,1 εκατ., σε σύγκριση με €39,9 εκατ. κατά το Α' Εξάμηνο του 2010, ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των λειτουργικών εξόδων και της διατήρησης θετικών ρυθμών αύξησης των εσόδων, παρά τη συνολική υποχώρηση της ζήτησης.

Ειδικότερα, η Εμπορική Τράπεζα κατόρθωσε να διατηρήσει τη θετική τάση στα Καθαρά Έσοδα από Τραπεζικές Εργασίες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,6% κατά το Α' Εξάμηνο του 2011, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, στα €377,9 εκατ. και να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της τόσο στα δάνεια όσο και στις καταθέσεις (με βάση τα στοιχεία του πενταμήνου του 2011), εν μέσω δυσμενών οικονομικών συνθηκών για τα επιτόκια των καταθέσεων, χαμηλής ζήτησης για νέα δάνεια και μείωσης εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των δανείων και του κόστους των καταθέσεων, στην αισθητή βελτίωση που καταγράφηκε στα έσοδα από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο καθώς και στο συνδυασμό της διάθεσης νέων καινοτόμων προϊόντων με αποδοτική εμπορική δραστηριότητα.

Στο Α' Εξάμηνο του 2011, η Εμπορική Τράπεζα πέτυχε περαιτέρω μείωση κατά 19,4% των Λειτουργικών Εξόδων του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €264,8 εκατ., σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου εξορθολογισμού των δαπανών σε όλα τα επίπεδα.

Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετασχηματισμού, η μείωση των λειτουργικών εξόδων ανήλθε στο 8,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης εξόδων/εσόδων για τους πρώτους έξι μήνες του 2011 μειώθηκε στο 68% από 76% το 2010.

Όσον αφορά στα μεγέθη του Β' Τριμήνου του 2011, τα Καθαρά Έσοδα Τραπεζικών Εργασιών επηρεάστηκαν από την επιβράδυνση των εργασιών της Τράπεζας λόγω της μειωμένης δανειακής ζήτησης και μειώθηκαν κατά 8%, ενώ οι Καθαρές Ζημίες διαμορφώθηκαν στα €231,5 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων του ενεργητικού και της απομείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου των ομολόγων ελληνικού δημοσίου (€450,9 εκατ., συμπεριλαμβάνοντας αυτά τα δύο στοιχεία).

Ωστόσο, οι Λειτουργικές Δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες σε σύγκριση με το Α' Τρίμηνο του 2011, με χαμηλότερες επαναλαμβανόμενες γενικές και διαχειριστικές δαπάνες, έξοδα προσωπικού και λοιπά έξοδα. Μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους μετασχηματισμού, η μείωση των λειτουργικών δαπανών έφτασε στο 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Νέα δανειακά προϊόντα

Κατά το Β' Τρίμηνο του 2011, η Τράπεζα συνέχισε να ενισχύει την εμπορική της απόδοση διαθέτοντας διαρκώς στην Αγορά καινοτόμα προϊόντα με την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου Credit Agricole, με στόχο να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της στο σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Εμπορικής Τράπεζας παρέμεινε σταθερό στα €22,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ υποχώρησε κατά 1,8% σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο της ιδιαίτερα περιορισμένης ζήτησης.

Η εφαρμογή αποτελεσματικών κεντροποιημένων διαδικασιών έγκρισης πιστώσεων διασφάλισε την ποιότητα του νέου δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, με τις προβλέψεις για τα νέα δάνεια να παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο. Η εμπορική απόδοση της Εμπορικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση επιτυχημένων διαφημιστικών ενεργειών, οδήγησαν σε αύξηση των νέων δανείων σε ιδιώτες κατά 19,7% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, αναδεικνύοντας μια ισχυρά ανοδική τάση.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €11 δισ. σε επίπεδο Τράπεζας, μειωμένες κατά 5,4% από την αρχή του έτους, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες δυσκολίες ρευστότητας που επικρατούν στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, με τη διάθεση νέων καινοτόμων προϊόντων, οι συνολικές καταθέσεις πελατών διατηρήθηκαν σταθερές στο Β' Τρίμηνο του έτους.

Σε ένα ρευστό και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του Β' Τριμήνου, η Εμπορική Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης & Ανάπτυξης, προσαρμόζοντάς το προσεκτικά όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να φτάσει στο σημείο ισοσκελισμού των αποτελεσμάτων της το συντομότερο δυνατόν.

Διατηρώντας την αυστηρή πολιτική προβλέψεων, η Τράπεζα θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ρευστότητας των ελληνικών νοικοκυριών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα την τάση ενίσχυσης των μεριδίων της στις καταθέσεις, διαθέτοντας στην Αγορά καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η επίσημη ανακοίνωση
Αναλυτικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε τα ακόλουθα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
Οι συνολικές Χορηγήσεις στα τέλη Ιουνίου 2011 διαμορφώθηκαν σε €22,6 δισ., ελαφρώς μειωμένες κατά €0,4 δισ. (-1,8%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ως αποτέλεσμα της γενικότερης επιβράδυνσης της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα. Οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 2,7% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €9,7 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €12,9 δισ. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, οι συνολικές χορηγήσεις παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2010 και τον Μάρτιο του 2011, αντικατοπτρίζοντας βελτίωση του μεριδίου αγοράς και επιβεβαιώνοντας την δέσμευση της Εμπορικής για υποστήριξη της Ελληνικής Οικονομίας.

Οι Καταθέσεις Πελατών της Εμπορικής Τράπεζας κινήθηκαν πτωτικά (μείωση €0,15 δισ.) σε σχέση με τον Μάρτιο του 2011, επιδεικνύοντας καλύτερη απόδοση από αυτή της αγοράς και οδηγώντας σε βελτίωση του μεριδίου της αγοράς. Επιπλέον, εάν ληφθούν υπόψη οι τοποθετήσεις των πελατών σε "καινοτόμα" προϊόντα, οι συνολικές καταθέσεις πελατών παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα κατά την διάρκεια του Β΄ τριμήνου του 2011. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010, οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €11 δισ. (μείωση σε ετήσια βάση 14,7%), ως αποτέλεσμα των γενικότερων συνθηκών της αγοράς και της Ελληνικής οικονομίας.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στα τέλη Ιουνίου 2011 ανήλθαν σε €775 εκατ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011
Σύνολο Καθαρών Εσόδων: €377,9 εκατ., +2,6% σε ετήσια βάση.

• Τα καθαρά έσοδα από τόκους του πρώτου εξαμήνου του 2011 ανήλθαν σε €312,7 εκατ., ελαφρά μειωμένα κατά 0,8% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, στο κόστος των καταθέσεων και στο κόστος του διατραπεζικού δανεισμού. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από τόκους (€152,2 εκατ.) μειώθηκαν κατά 5,1%, αντανακλώντας την περαιτέρω επιδείνωση της οικονομίας και των συνθηκών της αγοράς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

• Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, παρά την χαμηλή εμπορική δραστηριότητα και ανήλθαν σε €58,8 εκατ. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες είναι χαμηλότερα κατά €4 εκατ. περίπου, κυρίως λόγω εποχικών παραγόντων, που επηρεάζουν θετικά τα έσοδα από προμήθειες του πρώτου τριμήνου.

• Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2011 ανήλθαν σε κέρδη €6,5 εκατ., συγκρινόμενα με ζημιές ύψους €5,9 εκατ. την ίδια περίοδο του 2010, που οφείλονταν σε αποτιμήσεις σε τιμές αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα εμφανίζονται μειωμένα, κυρίως λόγω της συνεισφοράς των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού.

Τα λειτουργικά έξοδα, εκτός εξόδων μετασχηματισμού και προβλέψεων, μειώθηκαν σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010 άνω του 8% και ανήλθαν σε €256,8 εκατ., χάρη στα μέτρα που ακολουθούνται για την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.

• Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 10,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €170,6 εκατ., αντανακλώντας την επίδραση της μεταβολής του αριθμού του προσωπικού. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 4% περίπου.

• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2010, αντανακλώντας τον αυστηρό έλεγχο του λειτουργικού κόστους και ανήλθαν σε €86,3 εκατ.. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα (€42 εκατ.) εμφανίζουν μείωση κατά 5%.

• Τα έξοδα μετασχηματισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε €8 εκατ., έναντι €48,4 εκατ. την ίδια περίοδο του 2010, ως συνέπεια της αποχώρησης σημαντικού αριθμού υπαλλήλων κατά τον Ιούνιο του 2010 .

• Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €113,1 εκατ., αυξημένα κατά 183,3% σε σχέση με €39,9 εκατ. τον Ιούνιο του 2010, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των καθαρών εσόδων και του αυστηρού ελέγχου του λειτουργικού κόστους. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν πάνω από 20%, λόγω της υστέρησης στα καθαρά έσοδα.

Οι προβλέψεις απομείωσης της αξίας απαιτήσεων και οι λοιπές προβλέψεις για το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανήλθαν σε €498,4 εκατ., εξαιρώντας τα €71,4 εκατ. απομείωσης της αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού δημοσίου, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, καθώς και λόγω της πολιτικής προβλέψεων και της ενίσχυσης του δείκτη κάλυψης κεφαλαίων αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο παλαιών δανείων.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές προβλέψεις (εξαιρουμένης της απομείωσης της αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου ομολόγων ελληνικού δημοσίου) μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 12% λόγω των σημαντικών βελτιώσεων που επήλθαν στη διαδικασία έγκρισης πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων.