Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2016, και ώρα 18.00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας.

Τα θέματα είναι τα εξής:

1.    Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
2.    Εποπτεία των ΤΟΕΒ αρμοδιότητας άρθρου 94 του Ν.3852/2010, που εδρεύουν στη χωρική επικράτεια του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
3.    Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης»  (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)
4.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 (Εισηγητής: Ηλίας  Νταραράς)
5.    Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας, για το έτος 2017 (Εισηγητής: Μαρία Ρουμελιωτάκη)
6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Χρ. Χατζημαρκάκη)
7.    Παραίτηση της Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» και ορισμός νέου Προέδρου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
8.    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016 (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
9.    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» για το έτος 2016  (Εισηγητής:  Εμμ. Φραγκούλης)
10.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση οδού Ιεράπετρα-Καλαμαύκα» (Εισηγητής:  Εμμ. Λουτσέτης)