Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 28η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα  Tετάρτη    και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. Έτους 2016.

Θέμα 2ο:Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων ΤΚ  και ΔΕ Ιεράπετρας .

Θέμα 3ο: ΄Εγκριση ή μη της 379/2013 ανακοπής του Δήμου Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου

Θέμα 4ο:΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση φωτισμού στη Γραλυγιά».

Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση-συμπλήρωση  υποδομών γηπέδου 5Χ5 Παχείας ΄Αμμου

Θέμα 6ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 Θέμα 7ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.