Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά για το 2016 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα.

Τα 48 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο:  Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο: Ανάκληση της με αριθμ. 413/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2016, τροπ/σης τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 3ο: Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020” - Έγκριση Υλοποίησης της Πράξης με Ίδια Μέσα - Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ για υλοποίηση της Πράξης με ίδια μέσα
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 4ο: Έγκριση για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΑΣΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και για την υλοποίηση της πράξης από τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) - Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. (ΟΤΑ)
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2017, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,  έτους 2017, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών Υγρών Καυσίμων, Λιπαντικών Ελαίων και Χημικών Προσθέτων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, έτους 2017, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 έτους 2017, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης,  Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 9ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 έτους 2017, για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,  έτους 2017, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 11ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών  σύμφωνα με τον ν. 4412/2016,   έτους 2017, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 12ο: Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής για παραλαβή ανταλλακτικών- βεβαίωση εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων- μηχανημάτων για το έτος 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 13ο: Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2017
Εισηγητής: κ. Πέτρος Μαρινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Πλατανιά
Θέμα 14ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης έτους 2016 Δήμων Χανίων, Πλατανιά, Αποκορώνου, Κισάμου, Καντάνου – Σελίνου, Σφακίων, Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) και του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ) για την Τουριστική Προβολή & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 15ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2014
Εισηγητής: κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά 
Θέμα 16ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2015
Εισηγητής: κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης, Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά 
Θέμα 17ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2014
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Παπουτσάκης, Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά 
Θέμα 18ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2015
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Παπουτσάκης, Πρόεδρος  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά 
Θέμα 19ο: Ανάκληση της με αριθμ. 247/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά περί έγκρισης της απόφ. 31/2016 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015»
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 20ο: Ανάκληση της με αριθμ. 248/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά με θέμα 
"Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016 καθώς και καθορισμός ύψους της αποζημίωσης  των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016"
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 21ο: Έγκριση απογραφής και αποτίμησης ενάρξεως 1-1-2014 του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 22ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά οικονομικού έτους 2014
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 23ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) καθώς και του Απολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 24ο: Καθορισμός ύψους εξόδων παράστασης για τον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016, καθώς και καθορισμό ύψους της αποζημίωσης  των μελών του Δ.Σ. για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016
Εισηγητής: κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά
Θέμα 25ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 26ο:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά -Υποέργο 1: Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» Αναδόχου: ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 27ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 28ο:Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας σύμβασης, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 4ης παράτασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 29ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 30ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΧΑΤΖΗ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 31ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας για το Έργο «Διατήρηση και Αναβάθμιση Δημοτικής Έκτασης Υψηλής Φυσικής Αξίας στη Θέση Άγιος Γεράσιμος Τ.Κ. Μοδίου Δ. Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 32ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ”  ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 33ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 34ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Του Έργου Με Τίτλο «Δημιουργία Παιδικής Χαράς Στο Πάρκο ''Γεωργίου Μουζουράκη'' Τ.Κ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 36ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Φραγκεδάκη Νίκη του Σάββα κάτοικο Τ.Κ. Πατελαρίου Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 37ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Αλυγιζάκη Ζαχαρία του Εμμανουήλ κάτοικο Τ.Κ. Γερανίου Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 38ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Περουλάκη Νικόλαο του Ευαγγέλου κάτοικο Τ.Κ. Κουφού Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 39ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Σεληνιωτάκη Αικατερίνη του Κων/νου κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 40ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 41ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Μιχαηλάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 42ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Μπαλωμενάκη Ευάγγελο του Ιωάννη κάτοικο Τ.Κ. Κουφού Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 43ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Βίγλη Γεώργιο του Σταύρου κάτοικο Τ.Κ. Βατόλακκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 44ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Μητρόπουλο Γεώργιο του Κων/νου κάτοικο Τ.Κ. Νέων Ρουμάτων Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 45ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Θωμαδάκη Ιωάννη του Ευστρατίου κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 46ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Μυλωνάκη Στέφανο του Αποστόλου κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 47ο: Επανεξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΜΑΡΑΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 48ο: Έξοδα μετακίνησης αιρετών & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά