Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο  την 3η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα  Tρίτη και ώρα 8.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. Έτους 2016.

Θέμα 2ο:Εγκριση  πρακτικών δημοπρασίας για τη  μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης ΤΚ Ορεινού. .

Θέμα 3ο: Παράταση θητείας της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών έτους 2016 για την εξέταση αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών για  συγκεκριμένο σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας των.