Στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00μ.μ., πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 

1.    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιεράπετρας, κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (Εισηγητής:  Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

2.    Αποδοχή της με αρ.114.9/2016 απόφασης του Πράσινου Ταμείου και του σχεδίου της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» Άξονας Προτεραιότητας 4:Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»  (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)

3.    Παράταση χρόνου συμβάσεως έτους 2016, για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου   (Εισηγητής:  Χρυσ. Χατζημαρκάκη)

4.    Ένταξη στο πρόγραμμα δακοκτονίας για την τριετία 2017-2019  (Εισηγητής: Ανδρ. Παπαδοπετράκης) 

5.    Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής:  Πρόεδρος Δ.Σ.)

6.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)