Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης προκηρύσσει τριάντα πέντε (35) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου και ειδικότερα:
Δέκα επτά (17) άδειες για εμπορία προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και Δέκα οκτώ (18) άδειες για εμπορία προϊόντων του δευτερογενούς τομέα. 
Το τέλος χορήγησης της άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δικαιούχος για τη χορήγηση της άδειας άσκησης πλανοδίου εμπορίου είναι φυσικό πρόσωπο που:
 Α) είναι άνεργο και

 Β) δεν κατέχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγος του και τα τέκνα αυτού άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι άδειες χορηγούνται κατά σειρά προτεραιότητας στους ενδιαφερόμενους, με βάση κοινωνικά κριτήρια, των ακόλουθων κατηγοριών:
1. μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%)  σε άτομα με αναπηρία      τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και σε τυφλούς.
2. μέχρι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) σε πολύτεκνους και τα        τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία (3) τέκνα.
3. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ανάπηρους και θύματα        ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944.
4. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με       αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητικά αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές        αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
5. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες.
6. μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα Δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.
7. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από  εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης, στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας: 2831340788 και 2831340775), στο Ρέθυμνο, όπου και υποβάλλονται οι αιτήσεις. Επίσης ολόκληρο το κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr