Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2016 θα ξεκινήσει την Δευτέρα  12 - 12 - 2015 και θα λήξει στις  31 - 1 - 2017.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Δ24α/ΓΠοικ.56479/1308/6-12-2016Διευκρινιστική Εγκύκλιογια την χορήγηση Δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ 2016 και την ΚΥΑ Δ24 α/Φ. 11γπΟΙΚ36017/780/4-8-2016 (Φ.Ε.Κ. 2456/Β/2016 ) ΑΔΑ 78Δ745Θ1Ω-4Σ3 

Τα άτομα με Αναπηρία  67/% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης: 

α)Ελληνικής υπηκοότητας, 

β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε., 

γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 

δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α), 

ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος 
στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α) 

Α. ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος
&

Β. ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ

ΕΦΟΣΟΝ το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

Οι ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο Δωρεάν Μετακίνησης ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Α) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Κ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δήμων.
Β) Οι  τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίοι για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30 ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και για τα άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής / ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της. 

2α. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Επιδοματούχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή για το      διατροφικό επίδομα από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας

2β.  Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, για άτομα που είναι ασφαλισμένα, από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

3. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού. 

6. Βιβλιάριο Υγείας Ασφαλιστικού Φορέα.

7. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2015 της οικείας Οικονομικής Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (στην περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση) θα προσκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας.

 Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2016 θα εκδίδονται από  12-12-2016 έως και 31-1-2017
και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται καθημερινά από 08:30π.μ. έως 12:30μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαμπελίου 34. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2831 3 43302, -323, -326, -335 ή στα ΚΕΠ των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.