Σε συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία του Αγίου Μύρωνα προχωρά τώρα ο Δήμος     Ηρακλείου. Το έργο που θα γίνει στην Πλατεία του οικισμού έχει συνολικό προϋπολογισμό 20.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ηρακλείου.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους μέχρι τις 20/01/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.,  από τα Γραφεία της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών, Οδός Διονυσίου 13Α - Ν. Αλικαρνασσός. Πληροφορίες: Σπυριδάκης Γιάννης (γραφείο 14,1ος όροφος )  τηλ.: 2813-409856.

Για την παραλαβή των συμβατικών τευχών και  του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 5,00 € . Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/01/2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).  Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι 180 ημέρες. Προθεσμία εκτέλεσης έργου  είναι (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.