Το κτιριακό συγκρότημα της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας προγραμματίζει να φροντίσει ο Δήμος Ηρακλείου με τις Τεχνικές του Υπηρεσίες. Έτσι προχωρά σε μελέτη με αντικείμενο «Μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου».

H μελέτη περιλαμβάνει αποτύπωση του φέροντος οργανισμού συνολικής έκτασης 2.580m2, εκπόνηση μελέτης τεκμηρίωσης-διερεύνησης του φέροντος οργανισμού, γεωτεχνική μελέτη του εδάφους θεμελίωσης και στατική μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού του συγκροτήματος.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 300 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η αρχική εκτίμηση για τον προϋπολογισμό του έργου  είναι της τάξης των 180.988,59€ + ΦΠΑ 24%.   Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά. Υπάρχει άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 23 Δεκεμβρίου 2016  στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr  Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 24η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 10 μήνες.  Οι προσφορές αποστέλλονται στον Δήμο Ηρακλείου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών, οδός Διονυσίου 13Α, 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης, υπόψη της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.