Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα κινούνται το 2011 η βιομηχανία μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, καθώς και η βιομηχανία λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παρουσιάζοντας πτώση του όγκου παραγωγής το πρώτο πεντάμηνο του 2011 κατά 27,1% η πρώτη και κατά 19,7% η δεύτερη.

Το 2010, η μείωση της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, είχε ανέλθει σε 7,4%, ενώ η αντίστοιχη της παραγωγής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών ήταν 56,5%, καθώς συρρικνώθηκε δραματικά η παραγωγική δραστηριότητα του ναυπηγικού τομέα.

Συγχρόνως, τα έσοδα των μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων παραγωγής μεταφορικών μέσων, δηλαδή είτε μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, είτε λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, μειώθηκαν κατά 20%. Επίσης, σε ποσοστό 75%, οι επιχειρήσεις κατέγραψαν επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους.

Αυτά προκύπτουν από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία των ισολογισμών των 28 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παραγωγής μεταφορικών μέσων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ και συνολικές πωλήσεις 517,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες γνωστοποίησαν τα οικονομικά τους αποτελέσματα του προηγούμενου έτους ως τις 30 Ιουλίου 2011. Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση του ισολογισμού της, ήταν ζημιά 60,7 εκατ. ευρώ.

Γενικότερα, 17 κερδοφόρες (60,7% του συνόλου) εμφανίζουν καθαρά κέρδη ύψους 13,5 εκατ. ευρώ και 11 ζημιογόνες (39,3%) παρουσιάζουν ζημιές ύψους 74,1 εκατ. ευρώ, με συνέπεια να προκύπτουν συνολικές καθαρές ζημιές ύψους 60,7 εκατ. ευρώ έναντι συνολικών καθαρών ζημιών ύψους 103,6 εκατ. ευρώ, που είχαν παρουσιάσει οι ίδιες αυτές επιχειρήσεις το 2009. Επομένως, σε σύγκριση με το 2009 τα καθαρά αποτελέσματα των 28 εταιρειών βελτιώθηκαν κατά 42,9 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται στη μείωση ζημιών κατά 62,1 εκατ. ευρώ που κατέγραψε το 2010, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, η υπό δημόσιο έλεγχο βιομηχανία αεροπορικού εξοπλισμού, η οποία αύξησε κατά 30,9 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (μεικτά αποτελέσματα +24 εκατ. ευρώ έναντι -22,5 εκατ. ευρώ το 2009 και αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων +8,4 εκατ. ευρώ έναντι -51,8 εκατ. ευρώ το 2009). Η εν λόγω βιομηχανία κατέγραψε ζημιά προ φόρων 28 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι αντίστοιχης ζημιάς 90,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Συμπεριλαμβανομένης αυτής, οι 28 μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση των εσόδων κατά 20%, αλλά βελτίωση των μεικτών κερδών κατά 43%. Επίσης, παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έναντι αρνητικών το 2009 και μείωση των ζημιών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 70%. Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές των μεικτών κερδών κατά 7 εκατοστιαίες μονάδες από το 9% στο 16%, των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 5,6 εκατοστιαίες μονάδες από το -4,1% στο 1,5% και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες, από το -7,7% στο -2,9%.

Αναλυτικότερα, οι 17 κερδοφόρες πραγματοποίησαν συνολικές πωλήσεις 151,1 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,2% των συνολικών πωλήσεων των 28 μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων με διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία για τα δύο τελευταία έτη. Οι πωλήσεις των 11 ζημιογόνων ήταν ύψους 366,8 εκατ. ευρώ (70,8%).