Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 23  Ιανουαρίου  2017 και ώρα 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 26 θέματα στην ημερήσια του διάταξη.  Πιο συγκεκριμένα:

Προτάσεις – ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων - δημοτών.

1.Πρόβλεψη δόσεων σε Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του Ν. 4257/2014.

2.Έγκριση διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από ανάδοχο έργου ΕΣΠΑ λόγω αρνητικής τελικής εντολής πληρωμής.

3.Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

4.Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.

5.Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου για το έτος 2017.

6.Τροποποίηση του άρθρου -3- της συστατικής πράξης ήτοι της με αριθμ. 68/2011 απόφασης του Δ.Σ. Ηρακλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου» (ΔΗΚΕΗ) – Τροποποίηση της με αριθμ. 3/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

7.Τροποποίηση – Συμπλήρωση άρθρου -30- του Κανονισμού ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Η. για «Διακοπή – αφαίρεση παροχών» (απόφαση 329/2016 Δ.Ε.Υ.Α.Η.).

8.Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ηρακλείου στα πλαίσια της Δεύτερης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικού Χαρακτήρα στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας - ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 με τίτλο «Συντονισμός του πολιτισμού με το περιβάλλον - ΠΡΟΣΕΓΓΙ-ΖΩ».

9.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων».

10.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση 10ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μελιδωνίου».

11.Έγκριση του 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση – ανακατασκευή της οδού Παπαναστασίου».

12.Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου και Καθορισμός τριμελούς Επιτροπής του άρ. 64 του Ν.3669/2008 για την αποζημίωση θετικών ζημιών της αναδόχου εταιρείας «ΕΥ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΑΤΕΕ» για το έργο «Αποκατάσταση και διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε πολυδύναμο κέντρο επιμόρφωσης και δημιουργικής έκφρασης λόγω διάλυσης σύμβασης από τη μη εγκατάσταση αναδόχου επί του έργου». 

13.Συγκρότηση Επιτροπής της οριστικής παραλαβής του έργου «Οδική σύνδεση της Καπάζουρνα με τις οδούς Μαυσώλου, Διδούς & Αρτεμησίας – Αισθητική αναβάθμιση αυτών».

14.Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Παρακολούθησης – Καλής Εκτέλεσης Εργασιών – Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

15.Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης».

16.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Ηρακλείου.

17.Ορισμός Υπευθύνου Υλοποίησης έργου – επιτροπών παραλαβής, διανομής και υπευθύνων αποθήκης του προγράμματος ΤΕΒΑ, για το έτος 2017.

18.Απευθείας ανάθεση και έγκριση παράτασης του πρώτου παραδοτέου της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή μηχανικών για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών» και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της υπηρεσίας.

19.Παραχώρηση διοργάνωσης και διαχείρισης των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Καστρινή Αποκριά» και «Πολιτιστικοί Αγώνες» για το έτος 2017, στην ΔΗ.Κ.Ε.Η. 

20.Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρίας στην Αθήνα.

21.Έγκριση μετάβασης του  Αντιδημάρχου Ηρακλείου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα.

22.Έγκριση μετάβασης της εντεταλμένης συμβούλου δημοτικής περιουσίας κ. Αρχοντάκη – Καλογεράκη Στυλιανής στην Αθήνα.

23.Έκδοση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

24.Ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.

25.Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.

26.Μεταβολές στις επαγγελματικές άδειες πωλητών Λαϊκών Αγορών.