Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 30/01/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Θέμα 1ο:  Αναμόρφωση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2016
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο:  Ψηφίσεις πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο:  Πρόσληψη τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Έγκριση της με αριθμ. 450/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017»
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 5ο: Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. με θέμα «Υποβολή αιτήματος προσλήψεων τακτικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. για  την κάλυψη παγίων  αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Θέμα 6ο: Έγκριση της με αριθμ. 2/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Π. με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017»
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 7ο: Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου και  μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Αντώνης Καπνισάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Π.

Θέμα 8ο: Κατανομή πίστωσης  ποσού  36.020,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους  έτους 2017, (Α΄ κατανομή), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων του Δήμου Πλατανιά και απόδοσή του στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Αποδοχή του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων και της ετήσιας εισφοράς του Δήμου Πλατανιά προς την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Απόσυρση οχημάτων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Κων/νος Μπεμπλιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πλατανιά για τη συγκρότηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείου Χανίων των παρακάτω επιτροπών:
α) Επιτροπή Καθορισμού Πολυσύχναστων Παραλιών και 
β) Επιτροπή Γνωμοδότησης επί αιτημάτων χορήγησης αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης,  Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την απευθείας αγορά ακινήτου στην τ.κ. Παλαιών Ρουμάτων για την επέκταση του δημοτικού κοιμητηρίου
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού-Τελικού) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ  5 χ 5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ » 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Δ. ΣΚΙΝΕ, ΠΡΑΣΕ, ΣΕΜΠΡΩΝΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΥΝΙΟΥ» (Τακτοποιητικού)
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

 

Θέμα 15ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΚ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αρδευτικού έργου Δρακόνας, ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ. Κολυμβαρίου 2ο υποέργο: ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων και υποδομών ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Έργα οδοποιίας ΤΔ Σκινέ, Πρασσέ, Σέμπρωνα και Ορθουνίου» 
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αρδευτικού έργου Βασιλόπουλου Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Εκτέλεση Προγράμματος Δακοκτονίας στο Δήμο Πλατανιά για τα έτη 2017 – 2018 - 2019
Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Βλαζάκης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Θέμα 23ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Μαργιολάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Κουρνιδάκη Νεκτάριο του Ελευθέριου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Ζερβουδάκη Στυλιανό του Γεωργίου, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά 
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν Περουλάκη Δημήτριο του Ευαγγέλου κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκου Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 27ο: Έγκριση πραγματοποιηθείσας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην Αθήνα & ψήφιση πίστωσης
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 28ο: α) Ανάκληση της με αριθμ. 442/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής για παραλαβή ανταλλακτικών- βεβαίωση εργασιών συντήρησης & επισκευής αυτοκινήτων- μηχανημάτων για το έτος 2017” & β) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών - βεβαίωσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων και επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων έτους 2017
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά