Απάντηση στη Κατεπείγουσα Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή στις 29 Νοεμβρίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς, με την οποία ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτιρίων στο Ηράκλειο Κρήτης, έδωσε πρόσφατα η Κομισιόν.

Στην Ερώτησή του, ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής αναφέρει ότι οι σχολικές αίθουσες στην πλειοψηφία τους είναι παμπάλαιες και χτισμένες με παλαιούς αντισεισμικούς κανόνες και ζητά από την Επιτροπή να λάβει μέτρα, σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, ώστε να θωρακιστούν αντισεισμικά τα σχολικά κτήρια στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην Απάντησή της η Επίτροπος Crețu αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαθέτουν 16 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των υποδομών εκπαίδευσης στην Κρήτη, μέσω του περιφερειακού προγράμματος 2014-2020.

Μάλιστα «στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις όπως η κατασκευή νέων υποδομών ή η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης, καθώς και μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αντισεισμικά μετασκευαστικά μέτρα».

Τονίζει ωστόσο ότι η υλοποίηση και η επιλογή των έργων εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους, ρίχντοντας έτσι το μπαλάκι στη Κυβέρνηση και στη Περιφέρεια Κρήτης σε μια εποχή κατα την οποία παρατηρείται έντονη σεισμική δραστηριότητα στο νησί.

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης της κ. Crețu:

Θέμα: Άμεση λήψη μέτρων για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτηρίων στο Ηράκλειο της Κρήτης

«Τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές σχολικές εγκαταστάσεις στην Κρήτη και ειδικότερα στον Νομό Ηρακλείου. Χιλιάδες παιδιά καθημερινά κάνουν μάθημα σε κτίρια στα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί αντισεισμικός έλεγχος, σε σχολικές αίθουσες που στην πλειοψηφία τους είναι παμπάλαιες, επικίνδυνες και χτισμένες με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς. Η ασφάλεια των παιδιών σε περίπτωση σεισμού είναι συνεπώς αβέβαιη, με τους γονείς να ανησυχούν καθώς συχνά καταρρέουν σοβάδες.

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει προβεί ακόμα σε εκτενή καταγραφή του συνόλου των κτηριακών προβλημάτων και αναγκών ούτε και στην ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων των σχολικών εγκαταστάσεων. Τονίζεται, ότι τα σχολικά κτήρια έχουν ελεγχθεί οπτικά μόνο.

Λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, τα κονδύλια για τη Σχολική Στέγη έχουν μειωθεί κατά 65% έως και 75%, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η μελέτη - κατασκευή νέων σχολικών εγκαταστάσεων αλλά και να διακόπτονται τα υπό εξέλιξη έργα λόγω της μη καταβολής των οφειλόμενων στους εργολάβους.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή ποια μέτρα προτίθεται να λάβει σε συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτηρίων στο Ηράκλειο της Κρήτης;»

Απάντηση της κ. Crețu εξ ονόματος της Επιτροπής (12.1.2017):

«Στο περιφερειακό πρόγραμμα 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προβλέπεται για την Κρήτη η διάθεση 16 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των υποδομών εκπαίδευσης στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 8 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης». Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις όπως η κατασκευή νέων υποδομών ή η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών εκπαίδευσης, καθώς και μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται αντισεισμικά μετασκευαστικά μέτρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης που διέπει την πολιτική συνοχής της ΕΕ, η υλοποίηση και ιδίως η επιλογή των έργων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, τα έργα που επιλέγονται πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού και να συμμορφώνονται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.»