Την ερχόμενη Παρασκευή λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τις θέσεις των προϊσταμένων και των αναπληρωτών τους στις ΔΟΥ της Κρήτης. Η προκήρυξη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 21 Ιανουαρίου και εκτός από τους προϊσταμένους των ΔΟΥ της Κρήτης περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες θέσεις στις Εφορείες σε Κω, Μυτιλήνη, Σύρο, Σάμο, Ρόδο και Χίο.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη ακολούθησε μία ακόμα που είχε δημοσιοποιηθεί λίγες μέρες πριν και αφορούσε τις αλλαγές στους προϊσταμένους σε Εφορείες πλην της περιφέρειας Αττικής.

Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην αλλαγή των διευθυντών των Εφορειών θέλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός να έχει των πλήρη έλεγχο των εισπρακτικών μηχανισμών της χώρας και αφετέρου να προσπαθήσει να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα έσοδα. Κάτι που όμως φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως η φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων έχει φτάσει στα όρια της.

Μεταξύ αυτών των θέσεων είναι και η θέση του διευθυντή στην ΔΟΥ Ηρακλείου όπου τα αποτελέσματα για το 2016 ήταν εντυπωσιακά με την εφορεία του Ηρακλείου να έχει περίπου 15% περισσότερα έσοδα από το στόχο που είχε θέσει για αυτήν το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μέχρι σήμερα Διευθυντής της εφορείας Μανόλης Ρολάκης θα είναι μεταξύ αυτών που θα καταθέσουν αίτηση ώστε να παραμείνει στη θέση που κατέχει μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει

α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον, ή(ii) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατέχουν το βαθμό Α ́, ή

iii) κατέχουν το βαθμό Α ́ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, ή iv) κατέχουν το βαθμό Α ́ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό αυτόν.

β)Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών Α ́ τάξης πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις

της παρ. 1 γ (αα) του άρθρου 125 του π.δ.111/2014 (Α ́178),προϋποθέσεις, ήτοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α ́τάξης, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του π.δ. 111/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. όσο και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.

γ) Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης    και Υποδιεύθυνσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών Α -Β’ τάξης πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις

της παρ. 1 γ (ββ) του άρθρου 125 του π.δ.111/2014 (Α ́178), προϋποθέσεις, ήτοι στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α ́-Β ́ τάξης, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 1 της παρ. 3 του άρθρου 119

του π.δ. 111/2014 (Α ́ 178) ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι  κατηγορίας ΤΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 3 του άρθρου 119 του π.δ. 111/2014,

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν τόσο για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. όσο και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών.