«Η Ένσταση της Αναδόχου είναι ένα κείμενο 16 σελίδων με πολλαπλές αναφορές σε διάφορα θέματα, με μη αληθείς ισχυρισμούς, με υπερβολές, με διαστρεβλώσεις κλπ στα οποία η Τεχνική Υπηρεσία του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου,

 δίνει σε έγγραφό της, λεπτομερείς απαντήσεις, για την ευχερή κατανόηση της διαφωνίας.»

«Οι τρεις λόγοι που προβάλλονται από την Ανάδοχο για την καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, υποστηρίζουν την ευθύνη του Κυρίου του Έργου για τη συνέπεια αυτή και μάλιστα αξιώνει την καταβολή στην Ανάδοχο της αντίστοιχης δαπάνης για τις πραγματικές της δαπάνες για το διάστημα της δήθεν υπερημερίας του Κυρίου του Έργου.»!!!

Δηλαδή να καταβληθούν και χρήματα για ένα έργο που δεν έχει καν ξεκινήσει!!!

Σε ότι αφορά τον πρώτο λόγο, δηλαδή στη μη παράδοση στην Ανάδοχο από την υπηρεσία των σχεδίων Κατασκευής και η εκ του λόγου αυτού αδυναμία να συντάξει τη μελέτη Εφαρμογής, η άποψη της ΤΥ/ΠΣΚΗ είναι ότι«τα σχέδια αυτά δεν υπήρχαν την 19.02.2015 κατά τη δημοσίευση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, γιατί δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί (με την Προσωρινή Παραλαβή), το έργο της Α φάσης. 

Τα σχέδια αυτά, δεν υπήρχαν ακόμη και την 16.06.2015, όταν δηλαδή η Ανάδοχος κατέθεσε την Προσφορά της και ανεπιφύλακτα αποδέχθηκε την ισχύ των συμβατικών τευχών,ομολογουμένης ωσαύτως και της μελέτης και πλήρους γνώσης και αποδοχής από αυτήν του περιεχομένου αυτών.

Εξάλλου, δεν αναφέρεται σε κανένα απολύτως σημείο των Συμβατικών τευχών, η υποχρέωση της Υπηρεσίας να χορηγήσει τα σχέδια κατασκευής της Α φάσης στην Ανάδοχο. Αντιθέτως μάλιστα, επιβάλλεται από την Διακήρυξη στην Ανάδοχο να ελέγξει αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης με δικές της δαπάνες όλες τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ακόμη και τις ημιτελείς με ιδιαίτερη μάλιστα επιμέλεια και φροντίδα της ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Συνεπώς η αναγνώριση των υφιστάμενων κατασκευών και οι δοκιμές ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι υποχρέωση της.»

Σχετικά με την καθυστέρηση της Υπηρεσίας πέραν του ενός μηνός, για την έγκριση των μελετών εφαρμογής του Έργου που υπέβαλε η Ανάδοχος, η οποία και αποτελεί τον δεύτερο λόγο «διαμάχης», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «η μελέτη εφαρμογής της Αναδόχου δεν έχει κατατεθεί ακόμη(!) εξ αιτίας σφαλμάτων και παραλείψεων, σε επίπεδο που θα μπορούσε να εγκριθεί από την Υπηρεσία. Συνεπώς ο λόγος καθυστέρησης στην έγκριση της μελέτης Εφαρμογής οφείλεται αποκλειστικά στην ανάδοχο.»

Ο τρίτος και τελευταίος λόγος, είναι η μη παράδοση από την Υπηρεσία στην Ανάδοχο με πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, των προς κατασκευήχώρων, η απάντηση είναι ότι «από τη Σύμβαση, δεν προβλέπεται διαδικασία παράδοσης – παραλαβής των χώρων επέμβασης της εργολαβικής σύμβασης δια πρωτοκόλλων, στα οποία να αποτυπώνεται η κατάσταση του έργου. 

Και αυτό διότι η πραγματική κατάσταση του έργου μεταβάλλεται επειδή η ανάδοχος της Α’ φάσης εκτελεί εργασίες αποκατάστασης παρατηρήσεων και ελλείψεων οι οποίες της έχουν επισημανθεί (ακόμη και με Ειδικές Διαταγές), προκειμένου να προχωρήσει η προσωρινή παραλαβή του έργου.

Εν κατακλείδι, όταν ψάχνεις για εχθρούς, καλύτερα είναι να ψάξεις πρώτα ανάμεσα στους «φίλους».

Γεγονός που ταιριάζει απόλυτα με την ιστορία του ΠΣΚ Ηρακλείου, αφού οι ορισμένοι ως «θεματοφύλακες» του Έργου, είναι και ουσιαστικά αυτοί που τροφοδοτούν την κοινή γνώμη με απόψεις, οι οποίες ταυτίζονται πλήρως με την Ανάδοχο εταιρεία, τορπιλίζοντας ουσιαστικά την πορεία και την ομαλή εξέλιξη του Έργου με ότι αυτό συνεπάγεται και χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη , ενώ ο θεσμικός τους ρόλος κανονικά προτάσσει να φιλτράρουν και να αντικρούουν κάθε παράλογο και καταχρηστικό αξίωμα του εργολάβου, προς όφελος της συνέχισης του Έργου και του συμφέροντος του Ηρακλειώτικου λαού.

Η Δημοτική Αρχή και η Τεχνική Υπηρεσία του ΠΣΚΗ είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε αγαστή συνεργασία, ώστε να προχωρήσει η ουσία του θέματος, που δεν είναι τίποτε άλλο από την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών της Β’ Φάσης του Πολιτιστικού, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση σε ότι αφορά την ποιότητα του Έργου. Ενός έργου που θα είναι σταθμός και σήμα κατατεθέν για την Πόλη μας.

Κωνσταντίνος Γ.Συλιγάρδος