Ο Δήμος Αποκορώνου ξεκίνησε τη διαδικασία στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου (ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος) για δύο άτομα, ένα ή μία Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ ή ΤΕ και ένα ή μία Ψυχολόγο ΠΕ. Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων των ενδιαφερομένων λήγει στις 24/2/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά της έντυπα στην ιστοσελίδα του δήμου (www.apokoronas.gov.gr) στην σελίδα facebook του δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ .

Η πράξη με τίτλο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αποκορώνου" έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη" του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, η δε περίοδος χρηματοδότησης της πράξης εκτείνεται σε τρία χρόνια.