Σε εξέλιξη  η Διαβούλευση του Περιβαλλοντικού Τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης

Την 2η (Ενδιάμεση) Συμμετοχική Ημερίδα Διαβούλευσης του Περιβαλλοντικού Τομέα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης πραγματοποίησε η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια των καινοτομικών ιδεών που υποβλήθηκαν από επενδυτές και ερευνητές για τους υποτομείς της Ενέργειας και Υδατικών Πόρων. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης στο πλαίσιο της "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (entepreneurial discovery) ώστε από κοινού να αναπτυχθούν συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νησιού.

Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παγκρήτιας Τράπεζας,  αποτέλεσε ένα Δυναμικό Εργαστήριο Διαβούλευσης, όπου  αναλύθηκαν οι θεματικές προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στους υποτομείς Ενέργειας και των Υδατικών Πόρων, συζητήθηκαν ερωτήματα και αναγκαίες διευκρινίσεις που τέθηκαν από τους ερευνητές-επιχειρηματίες σε σχέση με τις ιδέες που είχαν κατατεθεί στην 1η φάση Διαβούλευσης και που αφορούν σε:

Νέες τεχνολογίες για τη μείωση απωλειών ύδατος, βέλτιστης διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος και υποδομών για ορθολογική χρήση και επαναχρησιμοποίηση.

Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης αστικών ή και βιομηχανικών λυμάτων και πιλοτικές εφαρμογές για διήθηση με χρήση φίλτρων ή μεμβρανών.

Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση συστατικών από λύματα (φώσφορος- άζωτο-λοιπά υποπροϊόντα).

Εφαρμογές παρακολούθησης και πρόγνωσης περιβαλλοντικών παραμέτρων  και  αξιοποίηση υπόγειων και θαλάσσιων υδάτων για κάλυψη ανθρώπινων αναγκών

Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών και συστημάτων κατασκευής για τον κτιριακό τομέα τις αστικές αναπλάσεις και τα έργα υποδομής.

Ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτίρια.

Βελτίωση της απόδοσης (μείωση κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυμάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εν γένει μεγάλων υποδομών).

Νέα βελτιωμένα υλικά για συστήματα ΑΠΕ.

Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ/εξοικονόμησης ενέργειας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παραγωγικών τομέων της Κρήτης και γενικότερα προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Κρήτης.

Τους συμμετέχοντες ερευνητές και επιχειρηματίες καλωσόρισε ο Γιώργος Αλεξάκης  Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα ενώ αναλυτική ενημέρωση έκαναν για το θέμα τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Ελ. Χατζηγιάννη Διευθύντρια Περιβάλλοντος-Χωρικού Σχεδιασμού, Χρ. Δασκαλάκη Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Μ. Κασωτάκη Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης ενθαρρύνει τον επιχειρηματικό και ερευνητικό κόσμο του νησιού για την κατάθεση των προτάσεών τους μέχρι και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, σε ειδική φόρμα που μπορούν να αναζητήσουν στο σύνδεσμο http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3env/,  προκειμένου να συμμετέχουν στην Τελική Ημερίδα Διαβούλευσης των υποτομέων Ενέργειας και Υδατικών Πόρων. Οι προτάσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο ωρίμανσης (να έχουν δηλαδή ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών) με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης (προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά) και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις: Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη (Συντονίστρια), Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (2813 410110) και Μαρία Αποστολάκη (Αναπλ, Συντονίστρια), Στέλεχος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Βιομηχανίας (2813 400357), στο email : [email protected] , και στην ιστοσελίδα της Στρατηγικής  RIS Crete: http://ris3.crete.gov.gr .