Ολοκληρώθηκε σήμερα η κατάθεση των αιτήσεων στο ΠαΓΝΗ, που ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου, για την πρόσληψη συνολικά (8) ατόμων, 5 ΥΕ Τραπεζοκόμων και 3 ΔΕ Μαγείρων με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, 24 μηνών.

Κατατέθηκαν μέχρι και σήμερα στο Νοσοκομείο συνολικά 580 αιτήσεις, εκ των οποίων οι (50) αφορούν τη θέση ΔΕ Μαγείρων και (530) τη θέση ΥΕ Τραπεζοκόμων, ενώ παράλληλα αναμένονται και οι αιτήσεις των τελευταίων ημερών που αποστάλθηκαν μέσω Ταχυδρομείου.

Η όλη διαδικασία γίνεται με πλήρη διαφάνεια, όπως έχει οριστεί από το ΑΣΕΠ ως εξής:

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Υπαλλήλων του Νοσοκομείου και με βάση τα κριτήρια του Ν.2190/94 αρ.21, δηλαδή:

1) Χρόνος ανεργίας (200 μόρια για 4 μήνες ανεργίας και 50 μόρια ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 6 μήνες)

2) Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μόρια για κάθε τέκνο)

3) Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας (40 μόρια για κάθε τέκνο επί 3=120)

4) Ανήλικα τέκνα (30 μόρια για καθένα από τα 2 τέκνα και 50 μόρια για το 3ο)

5) Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μόρια για κάθε τέκνο)

6) Βαθμός βασικού τίτλου για την κατηγορία ΔΕ Μαγείρων (κάθε μονάδα του τίτλου επί 20)

7) Εμπειρία έως (240) συνολικά μήνες (εκ των οποίων 120 μήνες στο Δημόσιο επί 8 μόρια/μήνα και 120 μήνες στον Ιδιωτικό Τομέα επί 7 μόρια/μήνα)

Ο τελικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στο Νοσοκομείο και αποστέλλεται άμεσα στον ΑΣΕΠ για την κύρωσή του.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα για ένσταση απ ευθείας στον ΑΣΕΠ, εντός 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης του πίνακα κατάταξης.