Την  Κυριακή   5-3-2017  και ώρα 20:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Αμαρίου συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση,το Δημοτικό Συμβούλιο  σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 του  Ν.3852/10

Τα θέματα είναι τα εξής:
  
1.  Εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα  του Δ.Σ. 

2.  Εκλογή των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών της OIK.E.