Στόχος της λειτουργίας του μητρώου, είναι να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Ολοκληρώθηκε η εγγραφή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται οι υπόχρεοι φορείς με την παράλληλη καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής - Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.

Στόχος της λειτουργίας του μητρώου, είναι να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων αποσκοπεί στην:

  • Τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων

  • Ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων και ιχνηλασιμότητά τους

  • Δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων

  • Δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων

  • Βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, καθώς και του επιστημονικού/ερευνητικού έργου.

  • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού

  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών

  • Εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου

Η διαχείριση του Η.Μ.Α. ασκείται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η εποπτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ.