Για την συνεδρίαση της επιτροπής COTER (Εδαφική Συνοχή και Προϋπολογισμός  της ΕΕ) και την διάσκεψη με θέμα τον Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020.

Η πολιτική συνοχής είναι το κύριο ευρωπαϊκό μέσο για τη διασφάλιση της προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια από τις πιο ορατές πολιτικές της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης στους πολίτες της. Οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν τους κύριους δικαιούχους της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή.

Για το λόγο αυτό, το μέλλον της πολιτικής συνοχής είναι ένα από τα καθοριστικής σημασίας θέματα που ενδιαφέρουν τους δήμους και τις περιφέρειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών τονίζει ο Γιάννης Κουράκης,   θα λάβει σύντομα θέση σχετικά με αυτό το κρίσιμο θέμα με τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που εκπονεί σχετικά με το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, προκειμένου να διοχετεύσει τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών στη διοργανική συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική πολιτική συνοχής, η οποία αυτή τη στιγμή κερδίζει έδαφος.

Συνεπώς, είναι η κατάλληλη στιγμή για να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το πώς θα πρέπει να διαμορφώνεται η μελλοντική πολιτική συνοχής από τη σκοπιά των δήμων και των περιφερειών της Ευρώπης.

Τρεις είναι οι σημαντικές ενότητες που θα συζητηθούν:

Ενότητα 1: Επιστροφή στις ρίζες ή μια νέα αρχή - πώς μπορεί να μετεξελιχτεί ο στόχος της Συνθήκης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σε μια αποτελεσματική απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος;

 Η πολιτική συνοχής, η οποία βασίζεται στο στόχο της Συνθήκης για ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να προωθηθεί μια συνολική αρμονική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βασικό πυλώνα της ενιαίας αγοράς και της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο σύνολό της. Με την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ανισορροπιών και εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει σε όλους στην ΕΕ μια δίκαιη ευκαιρία να καρπωθούν τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την επίτευξη άλλων στόχων της ΕΕ, ενώ την ίδια στιγμή η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, τόσο μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και μεταξύ των περιφερειών εντός των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα της διάσκεψης θα διευκολύνει τη διενέργεια πολιτικής συζήτησης σχετικά με την συνολική εστίαση και το αφήγημα που θα πρέπει να έχει η μελλοντική πολιτική συνοχής, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις επερχόμενες προκλήσεις για τους δήμους και τις περιφέρειές μας.

Ενότητα 2: Διάλογος με την Επιστήμη - Νέες προκλήσεις για τις περιφέρειες και τους δήμους και καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους.

 Οι περιφέρειες και οι δήμοι αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανή αριθμό προκλήσεων, όπως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ψηφιακή μετατροπή και η άνοδος ρηξικέλευθων τεχνολογιών, οι δημογραφικές αλλαγές και η μετανάστευση, κλπ. Όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν μια ισχυρή εδαφική διάσταση με άνιση κατανομή των επιπτώσεων σε διάφορες περιφέρειες και δήμους σε όλη την Ευρώπη, και θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται  σε αυτές τις προκλήσεις και τις συνέπειες αυτών για τους δήμους και τις περιφέρειες μας, και θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους και την εξέταση των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει στο πεδίο αυτό η πολιτική συνοχής ως πολιτική με τοπική εστίαση.

Ενότητα 3: Η συνοχή στην πράξη - παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής της πολιτικής συνοχής.

 Η πολιτική συνοχής έχει ήδη καταδείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και ότι μπορεί να προσφέρει σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί πρόσφατα από τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης για την έτη 2007-2013. Η  συνεδρία αυτή θα προσφέρει μια ευκαιρία για την ανάδειξη της σημασίας και της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη των δήμων και των περιφερειών καθώς και για τον προσδιορισμό των βασικών παραγόντων που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση των έργων της πολιτικής συνοχής. Επίσης, θα καταδείξει την ανάγκη καλύτερης προβολής των επιτευγμάτων της πολιτικής συνοχής

Ο Γιάννης Κουράκης με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κα. Corina Cretu (Κορίνα Κρέτσου)