"Πρόκειται για φορολογικού χαρακτήρα νομοσχέδιο που  οδηγεί στην εξόντωση μας", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η διοίκηση του συλλόγου.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 561/28.02.2017 αίτηση  ακύρωσης προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αιτούμενος την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. οικ. 61502/3399 (ΦΕΚ Β’ 4330/30.12.2016), σχετικά με τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017, για τους  κάτωθι αναφερόμενους  λόγους :

-         Για υπέρβαση  της παρασχεθείσας νομοθετικής εξουσιοδότησης άλλως για έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης (Σύντ. 43 παρ. 2).

-         Για αοριστία και ασάφεια ως προς τον τρόπο προσδιορισμού της έννοιας του «καθαρού φορολογικού αποτελέσματος»

-         Για παραβίαση του άρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος.

-         Για παραβίαση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας (Συντ. Αρθ. 4 παρ. 1).

-         Για παραβίαση της αρχής της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή (Αρ. 5 παρ. 1 του Συντάγματος)

-         Για παραβίαση του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος (αρχή της αναλογικότητας)

-         Για παραβίαση της κοινοτικής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

"Πρόκειται για φορολογικού χαρακτήρα νομοσχέδιο που  οδηγεί στην εξόντωση μας, προάγει την εισφοροδιαφυγή, την ανεργία και την ιατρική μετανάστευση. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για την ακύρωση του με μοναδικό στόχο την προάσπιση της αξιοπρέπειας των μελών του", αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.