Το ΚΕΚ Tεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο πρόγραμμα WELCOME για επαγγελματική κατάρτιση & γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών

Την ενεργό συμμετοχή του στην εκπαίδευση μεταναστών, ώστε να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, εξασφάλισε το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εταίρος  της πρότασης WELCOME, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ KA3.

Η πρόταση «Workplace Enriched Language Course for Migrant Education» με το ακρωνύμιο WELCOME,  στοχεύει στη δημιουργία μας νέας μεθοδολογίας για τον συνδυασμό της επαγγελματικής κατάρτισης μεταναστών και της γλωσσικής τους εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα.  

Αρχηγός εταίρος του προγράμματος είναι το Υπουργείο Κοινωνικών Θεμάτων και Ένταξης του κρατιδίου της Έσσης στη Γερμανία και λοιποί εταίροι, εκτός από το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, είναι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης BEST στην Αυστρία και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης στην  Τουρκία. Το πρόγραμμα καλείται να αντιμετωπίσει την έλλειψη προτάσεων για την επαγγελματική κατάρτιση, συγχρόνως με την γλωσσική εκμάθηση που θα χρειαστούν οι μετανάστες για να καλύψουν θέσεις εργασίας σε κράτη όπου υπάρχει ανάγκη, όπως η Γερμανία και η Αυστρία.

 Ο ρόλος του ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου θα είναι να προτείνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum) και το εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να συνδυαστεί η επαγγελματική κατάρτιση με την εκμάθηση της γλώσσας της χώρας διαμονής και εργασίας των μεταναστών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, υπηρεσιακά στελέχη του ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επισκέφτηκαν τις αντίστοιχες Τεχνικές Σχολές της πόλης Korbach στην Έσση της Γερμανίας, ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης – κυρίως του κατασκευαστικού τομέα – και συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να συνδυαστούν με την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας.         

Δράσεις του Προγράμματος WELCOME:

•       Ανταλλαγή εμπειριών για τα προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης & επαγγελματικής κατάρτισης νεοαφιχθέντων μεταναστών

•       Δημιουργία βάσης δεδομένων με τους εμπλεκόμενους φορείς

•       Μεταφορά καλών πρακτικών, μέσω του Εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στο Korbach της Γερμανίας

•       Παραγωγή μεθοδολογικών οδηγιών για την υλοποίηση γλωσσικής εκμάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης στον κατασκευαστικό τομέα

•       Χάραξη πολιτικής με προτάσεις προς τις Δημόσιες Αρχές για τη συνδυασμένη επαγγελματική κατάρτιση και γλωσσική εκμάθηση των μεταναστών.