Από τον Οκτώβριο του 2016 έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη αυξημένος αριθμός επιβεβαιωμένων περιστατικών γρίπης Α (Η5Ν8) σε άγρια πτηνά και πουλερικά, οικόσιτα και εκτροφής.

Αποθήκη  και φορέας του ιού γρίπης Η5Ν8 είναι κυρίως τα υδρόβια άγρια πτηνά, όμως έχει εντοπιστεί και σε άλλα είδη πτηνών, μη υδρόβια. Πρόκειται για στέλεχος υψηλής παθογονικότητας  για τα πτηνά, με σοβαρές επιπτώσεις στην πτηνοτροφία, αλλά και δυνητικούς κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, παρόλο που μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί διεθνώς μόλυνση στους ανθρώπους.  

Γενικές συστάσεις για τους εργαζομένους στην πτηνοτροφία και όσους διατηρούν οικόσιτα πουλερικά 

1.Εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης των κτηνιάτρων, εκτροφέων, σφαγέων και γενικώς ατόμων  που έρχονται σε συστηματική  επαφή με πουλερικά και δεν έχουν εμβολιαστεί.  

2.Τήρηση των κανόνων για την ασφαλή διαδικασία διαχείρισης του κρέατος και αυγών πουλερικών.

3.Αυστηρή τήρηση των κτηνιατρικών μέτρων βιοασφάλειας. Καθίσταται υποχρεωτική ανά  την επικράτεια  η διατήρηση των πουλερικών οικόσιτων ή συστηματικών εκμεταλλεύσεων αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους , τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα (δίχτυ, πλέγμα κλπ) που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.

4.Να προστατεύονται επίσης οι  εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών καθώς και τα συστήματα παροχής τροφής και νερού από τυχόν προσεγγίσεις αγρίων πτηνών και άλλων ζώων (ποντίκια). Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση πόσιμου νερού για τα εκτρεφόμενα πουλερικά, όταν αυτό προέρχεται από εξωτερικές δεξαμενές στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σε άγρια πτηνά.

5.Να διατηρούνται χωριστά οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των εκμεταλλεύσεών τους, από τα άλλα είδη πουλερικών που εκτρέφουν.
6.Τήρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ειδικότερα της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/54 και των υποχρεώσεων των εργοδοτών (μείωση επικινδυνότητας, αξιολόγηση κινδύνου, μέτρα πρόληψης και προστασίας, εκπαίδευση, πληροφόρηση, ιατρική εξέταση των εργαζομένων). Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων  πρόληψης και προστασίας.  

7.Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο σημαντικό μέτρο πρόληψης. Για το λόγο αυτό, έξω από το χώρο των εκτροφείων και των σφαγείων θα πρέπει να υπάρχει χώρος με τρεχούμενο νερό, σαπούνι και αντισηπτικό χεριών.  Το ίδιο ισχύει και για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στην εκτροφή οικόσιτων πουλερικών για ιδία χρήση 
8.    Σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας γρίπης πτηνών σε πουλερικά, υποχρεωτικώς πρέπει να κοινοποιείται το γεγονός στην οικεία κτηνιατρική αρχή  
9.    Σε περίπτωση επαφής με άρρωστο   νεκρό πτηνό, να ενημερώνεται άμεσα ο θεράπων ιατρός, καθώς και οι αρμόδιες αρχές  Δημόσιας Υγείας, για να σας δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.