Την υποβάθμιση της λειτουργίας του εμπορικού τμήματος του λιμένα Ηρακλείου επισημαίνει ο πρώην Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Νίκος Αντωνακάκης με δημόσια παρέμβαση του το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Σημαντική υποβάθμιση  στην λειτουργία του Εμπορικού  τμήματος του λιμένα Ηρακλείου είχε διαπιστωθεί όπως αναφέρεται και σε  σχετική επιστολή της Ένωσης   Ναυτικών πρακτόρων  προς τον Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Σωματείο μονίμων εργατών λιμένος Ηρακλείου.

Δυστυχώς τρείς περίπου  μήνες μετά την σχετική επιστολή η κατάσταση δεν έχει  βελτιωθεί  αφού στο Λιμάνι Ηρακλείου από το σύνολο των 11 γερανών που διαθέτει ο ΟΛΗ σήμερα λειτουργούν κανονιά μόνο 2-3 με αποτέλεσμα να μην ανελκύονται μεγάλα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη και να δυσχεραίνονται οι φορτοεκφορτώσεις των εμπορικών πλοίων  λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι έχουν απομείνει μόνον τέσσερις (4)  χειριστές  για να λειτουργούν τους 11 γερανούς 
  
Στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε  δεν επιτρέπεται αφενός να χάνονται σίγουροι πόροι  από Ανέλκυση σκαφών, υπερημερίες, φορτοεκφορτώσεις κλπ  και αφετέρου το Λιμάνι του Ηρακλείου που με τόση προσπάθεια  έχει εξοπλιστεί να μην μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών του πρός όφελος της τοπικής και Εθνικής οικονομίας . 

Η Διοίκηση του  ΟΛΗ  σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς και  σε συνεννόηση με τους  συλλογικούς φορείς  Ένωση Ναυτικών πρακτόρων Επιμελητήρια κλπ  οφείλει  να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες  για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Λιμένος Ηράκλειου .