Από 6 έως 12 Απριλίου οι προσφορές των εταιρειών - Ολόκληρη η διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες

Στη Διακήρυξη διαγωνισμού 3466/ΧΜ/2017 «Προμήθεια Υλικών Δακοκτονίας έτους 2017» προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 6η Απριλίου 2017 και ως καταληκτική η 12η Απριλίου 2017 και ώρα 15:00.

Πρόκειται για ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την «Προμήθεια Δακοκτόνων Υλικών (εντομοκτόνων & ελκυστικών ουσιών) για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017 για τις ανάγκες της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο συνολικός προυπολογισμός (μαζί με ΦΠΑ) ανέρχεται σε 6.113.572 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :
ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ» (παράρτημα Α), εκτιμώμενης αξίας 1.628.682€ πλέον Φ.Π.Α
87.750LT alpha-cypermethrin
ή 36.563 lt lambda-cyhalothrin
ή 102. 375 lt beta-cyfluthrin
ή 10.238 kg deltamethrin
ΤΜΗΜΑ 2: «40.625 LT DIMETHOATE»(παράρτημα Β) εκτιμώμενης αξίας 264.063€ πλέον Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ 3: « 143.000LT SPINOSAD»(παράρτημα Γ) εκτιμώμενης αξίας 893.750€ πλέον Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ 4: « ΝΕΟΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙΔΕΣ»(παράρτημα Δ) εκτιμώμενης αξίας 1.127.562€ πλέον Φ.Π.Α
 21.937 LT THIACLOPRID
ΤΜΗΜΑ 5: « 1.365.000kg ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.016.243€ πλέον Φ.Π.Α

Προσφορές υποβάλλονται για μέγιστο αριθμό τμημάτων.

Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε πέντε (5).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες με αντίστοιχη χρονική παράταση της διάρκειας της (επιπλέον τρεις μήνες) 

Ολόκληρη η διακήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού