Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών προσώπων - Συμπλήρωση νέων εντύπων 2017

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:  

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά: στη συμπλήρωση όλων των Δηλώσεων της Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων (έντυπα Ε1-Ε2-Ε3-Ν) καθώς και σε όλες τις αλλαγές που ισχύουν σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, καθώς και σε αλλαγές στο Ποινολόγιο.
• Πρακτικά παραδείγματα για την κατανόηση των θεμάτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Καλαμαράς Νικόλαος, 
Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη συμπλήρωση όλων των Δηλώσεων της Φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων (έντυπα Ε1-Ε2-Ε3-Ν) καθώς και σε όλες τις αλλαγές που ισχύουν σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, καθώς και σε αλλαγές στο Ποινολόγιο.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στα:

• ΕΝΤΥΠΟ Ε1 - Στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 αναλύοντας όλους τους νέους κωδικούς που προέκυψαν λόγω των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων με παραδείγματα και εφαρμογές.

• ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Στη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 με ανάλυση ειδικών περιπτώσεων όπως ανείσπρακτα ενοίκια αλλά και τεκμαρτά εισοδήματα ιδιοχρησιμοποιήσεων ή δωρεάν παραχωρήσεων.

• ΕΝΤΥΠΟ Ε3 - Στη συμπλήρωση όλων των κωδικών του εντύπου Ε3 με παραδείγματα και εφαρμογές.

• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - Στην κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης με ανάλυση των περισσότερων κατηγοριών δαπανών.

• ΕΝΤΥΠΟ Ν - Στην συμπλήρωση του εντύπου Ν με ανάλυση των νέων κωδικών (ΠΟΛ 1030/2017) αλλά και παραδείγματα που αφορούν:

α) Σε Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Ο.Ε.-.Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Α.Ε.-ΙΚΕ κλπ) και

β) Σε Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1) Ποινές λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος
2) Ποινές λόγω ανακριβούς υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος
3) Πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος
4) Ποινές που επιβάλλονται στην διαφορά μεταξύ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  και των φορολογικών ελέγχων σε αυτές.
 
ΡΕΘΥΜΝΟ - ΣΑΒΒΑΤΟ - 1 ΑΠΡΙΛΗ 2017 - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΩΡΑ 10.00 - 15.00

ΧΑΝΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ - 2 ΑΠΡΙΛΗ 2017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΩΡΑ 10.00 - 15.00

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
β) Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
γ) Τα Μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι