Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πασίγνωστη προβλήτα Κ-14 στην βάση της Σούδας

Για την ολοένα αυξανόμενη σημασία που έχει η ναυτική βάση της Σούδας για το ΝΑΤΟ και ειδικά για τις ΗΠΑ λόγω των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν γραφεί πολλά.

Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και η απόφαση του ΝΑΤΟ να προχωρήσει σε έργα «αποκατάστασης του κρηπιδώματος Κ-14 στο Μαράθι» με προυπολογισμό που αγγίζει τα 2.500.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η προβλήτα Κ-14 είναι από τις λίγες σε ολόκληρη την Μεσόγειο στην οποία μπορεί να «δέσει» αεροπλανοφόρο, όπως έγινε πρόσφατα με το George W. Bush και όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν.

Ο διαγωνισμός για το έργο προκηρύχθηκε από την Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ενώ το κόστος του έργου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πιστώσεις του ΝΑΤΟ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 27 Απριλίου.

Στην περίληψη της διακήρυξης αναγράφονται τα εξής:

Η ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Γ4) του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή ∆ηµοπρασία για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Αποκατάστασης Κρηπιδώµατος Κ-14 στο Μαράθι Ναυστάθµου Κρήτης" προϋπολογισµού δαπάνης δύο εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (2.499.995,00), για έργα Οικοδοµικά ή Λιµενικά. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του ∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Τιµολόγιο, Προϋπολογισµό, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) οι ίδιοι ή µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους (εξουσιοδότηση µε πρωτότυπη σφραγίδα του ενδιαφεροµένου), από την έδρα της Υπηρεσίας, Μεσογείων 229 Χολαργός, (γραφείο 309 Α και 343), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 9:00 π.µ. έως 12:00 µ., µέχρι 21/04/2017, καταβάλλοντας το αντίτιµο των 20,00 ευρώ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε υπόδειγµα τύπου "Β" για έργα κάτω των ορίων του ν.4412/2016. α) Πληροφορίες για την δηµοπρασία τηλ. 210 6551492, 210 6551546. β) Τεχνικές πληροφορίες για το έργο: κ. Aικ. Μαρονικολάκη τηλ. 210 6551518. γ) Έκδοση άδειας εισόδου, από την προηγουµένη µέχρι 12:00 π.µ., τηλ. 210 6551486. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις είκοσι επτά (27) Απριλίου 2017 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ, από τις 09:30 π.µ. έως τις 10:00 π.µ. (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), µε επί µέρους ποσοστά εκπτώσεων (άρθρο 95 του ν.4412/2016), στο Χολαργό, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Ναυτικών Έργων του ΓΕΝ. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό να µεριµνήσουν για την έκδοση άδειας εισόδου από την προηγούµενη µέχρι 12:00 π.µ. , τηλ. : 2106551486. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ και στους Ειδικούς Πίνακες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π.∆.378/87 : α) Σύµφωνα µε την κατάταξη του άρθρου 4 του Ν.2940/01 και την εγκύκλιο 13 µε αριθµό Πρωτ. ∆17α/04/44/ΦΝ 430/12-5-2003: 3ης τάξεως και άνω για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ή 3ης τάξεως και άνω για έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και από τους νόµους και τα Π.∆. που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και συµπληρώνουν ή διορθώνουν τα ανωτέρω. β) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76 του ν.4412/2016.

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.000,00 ευρώ και ισχύος έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι έξι (6) µήνες. 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται 100% από Πιστώσεις του ΝΑΤΟ, ΚΑΕ 4141. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Τα έξοδα της δηµοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.