Τελική Διαβούλευση Περιβαλλοντικού Τομέα Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (Ενέργεια-Υδατικοί Πόροι)

Ολοκληρώνεται αύριο 21 Μαρτίου η Διαβούλευση του Α Κύκλου (Ενέργεια-Υδατικοί Πόροι) του Περιβαλλοντικού Τομέα της «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην τελική Ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στο Ξενοδοχείο Galaxy (Ηράκλειο),  θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν όλες οι καινοτόμες προτάσεις που υποβλήθηκαν από επενδυτές και ερευνητές για τους υποτομείς της Ενέργειας και Υδατικών Πόρων.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κρήτης στο πλαίσιο της "Επιχειρηματικής Ανακάλυψης" (entepreneurial discovery) ώστε από κοινού να αναπτύξουν συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτομικών εφαρμογών και προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του νησιού.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και θα παρουσιαστούν αφορούν σε τρεις γενικές κατηγορίες:

1. Διαχείριση / Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων και υδάτων (17 προτάσεις),

2. Ευφυείς τεχνολογίες στη διαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβλημάτων (13 προτάσεις),

3. Εφαρμογές νέων υλικών στην ενέργεια, περιβάλλον, πρωτογενή παραγωγή &Παραγωγή / διαχείριση ενέργειας και βελτιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης (22 προτάσεις).

Θα ακολουθήσει συζήτηση-αξιολόγηση των προτάσεων παρουσία ειδικών θεματικών επιστημόνων, ως προς τον βαθμό ωρίμανσής τους, τη δυνατότητα εμπορικής και επιχειρηματικής αξιοποίησης, σε σχέση και με το βαθμό επιλεξιμότητάς τους στα κριτήρια της RIS Crete.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις: Δρ Ελένη Χατζηγιάννη (Συντονίστρια), Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (2813 410110) και Μαρία Αποστολάκη (Αναπλ, Συντονίστρια),  (2813 400357), στο email : [email protected] , και στην ιστοσελίδα της Στρατηγικής  RIS Crete: http://ris3.crete.gov.gr .