Η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου ενημερώνει τους επιτυχόντες των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2016 ότι τα Πιστοποιητικά τους βρίσκονται στην Υπηρεσία , οδός Μονοφατσίου αριθ. 8 , 4ος όροφος, Γραφείο 1,

Οι επιττχόντες μπορούν να τα παραλάβουν αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμων κηδεμόνων τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει) προσκομίζοντας το δελτίο εξεταζόμενου ή την αστυνομική τους ταυτότητα.