Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 21/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 2ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 3ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 4ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά
Θέμα 5ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Φουρνέ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Αλικιανού»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Έργα πολιτικής προστασίας Δήμου Πλατανιά»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μουσούρων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής πλατείας ΤΚ Λάκκων μετά από τη θεομηνία στις 31/12/2014»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση αντιπυρικής ζώνης-δρόμου Πέραμα-Σαριδιανά Τ.Κ. Λάκκων»
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Έγκριση προσφυγής στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων για την ανάθεση της παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Συστήματος του Δήμου Πλατανιά στην εταιρεία OTS, λόγω αποκλειστικότητας
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά