Συνεδρίαση  που θα γίνει στο Γραφείο της Τ.Κ. Μαλών του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποιείται στις 28/ 3/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.  

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα :

1) Ενημέρωση Αντιδημάρχου Πανταζή Αργύρη
2) Την με αρ.πρωτ.18/17-3/2017 αίτηση του Πλουσάκη Εμμανουήλ του Ιωάννου  για την τοποθέτηση υδρομέτρου στην θέση «Κουτσουνάρα» .
3) Αποδοχή δωρεάς του Εμμανουήλ Μαράκη του Ιωάννη ενός οικοπέδου εμβαδού 384,77 τ.μ.,μετά της επ΄ αυτού παλαιάς κατοικίας εμβαδού 191,19τ.μ. και αποθήκης εμβαδού 75,60τ.μ.