Την Παρασκευή 31 Μαρτίου

Δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 31η  του μηνός Mαρτίου έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 8.30   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων  προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 2ο:Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για τη μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης ΤΚ Ορεινού