Τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κισσάμου θα πραγματοποιηθεί στις 5-4-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1.    Εγκριση εξόδων μετακίνησης κ .Δημάρχου στην Αθήνα.
2.    Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικά έξοδα.
3.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 Ευρώ.
4.    Εγκριση παραλαβής εργασιών Δήμου.
5.    Εγκριση προμήθειας φορτηγού αυτοκινήτου.(Κουνούργιο 4Χ4).
6.    Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας <Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών Δήμου>.
7.    Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας <Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Δήμου>.
8.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
9.    Αλλαγή τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης.-Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου..
10.   Αλλαγή Προέδρου Επιτροπής θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Κισσάμου.
11.   Αποδοχή παραιτήσεων Δημοτικών Συμβούλων από Επιτροπές του Δήμου.
12.   Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2017. 
13.   Εγκρίσεις δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων.(Μαραθώνιος).
14.   Εγκριση 2ου Α.Π.Εργου <Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών Τ.Κ.Λουσακιών>.
15.   Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών Τ.Κ.Λουσακιών>.
16.   Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Υδρευση Οικισμών Δ.Δ. Δήμου Ιναχωρίου>.
17.   Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Ασφ/σεις-Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας και Δημ.Διαμ/των>.
18.   Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Κατασκευή δρόμου προς Οικισμό Κωστογιάννιδες Δ.Δ.Σηρικαρίου>.
19.   Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Κατασκευή δρόμου προς Οικισμός Κωστογιάννιδες Δ.Δ.Σηρικαρίου (Β Φάση).
20.   Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων>.
21.   Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου <Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων Σχεδίου Πόλεως 2009>.
22.   Παράταση εργασιών έργου <Βελτίωση-Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου>.
23.   Παράταση προθεσμίας έργου <Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο του Βιολογικού>.
24.   Εγκριση παράτασης εργασιών έργου <Εργα βελτίωσης αγροτικών δρόμων Δημ.Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου>.
25.   Διαγραφές τελών Υδρευσης-Αρδευσης. (Εισήγηση Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου).
26.   Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες λόγω μη ενημέρωσης.
27.   Απαλλαγή προσαυξήσεων από οφειλέτες λόγω οικονομικής αδυναμίας.
28.   Διαγραφή ποσών κλήσεων λόγω εσφαλμένων στοιχείων.
29.   Εξαίρεση Τ.Κ.Λουσακιών από το Πρόγραμμα Δακοκτονίας.