Οι αιτήσεις γίνονται στο Δήμο Κισσάμου ή στέλνονται ταχυδρομικά στο Δήμο. Έναρξη υποβολής αιτήσεων, η 6η Απριλίου και μέχρι και την Τρίτη 18 Απριλίου.

Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει ότι την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κισσάμου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014 – 2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», στο Δήμο Κισσάμου, που εδρεύει στον Κίσσαμο Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι αιτήσεις γίνονται στο Δήμο Κισσάμου ή στέλνονται ταχυδρομικά στο Δήμο. Έναρξη υποβολής αιτήσεων, η 6η Απριλίου και μέχρι και την Τρίτη 18 Απριλίου.

Δείτε την προκήρυξη στο diavgeia.org.gr. ΑΔΑ: 7ΙΩΛΩΕΖ-0ΕΘ