Ο Δήμος Χανίων επισημαίνει την απαιτούμενη διαδικασία για τη Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μετά την με αρ. 87/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί "Έγκρισης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Χανίων”. 

Ακολούθως, για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά) τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως και για τις λοιπές περιπτώσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διαδρομή http://www.chania.gr/syllogika/uploads/DS/2017/87_2017_DS_1.pdf 

Τηλ. επικοινωνίας : 2821 3 41756, εσωτ . 4, 5 .