Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τη Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών». 

Το εν λόγω σχέδιο τροποποιεί Υπουργική απόφαση του 2014 και σύμφωνα με το Υπουργείο «αποσκοπεί στη διαρκή προσαρμογή της νομοθεσίας στην εξέλιξη της αγοράς». Στο σχέδιο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ενότητα για τη διακίνηση και εμπορία οπωρολαχανικών και ορίζονται τα στοιχεία των παραστατικών που οφείλει να εκδίδει ο χονδρέμπορος / συσκευαστής / λιανέμπορος κατά την αγορά οπωροκηπευτικών από παραγωγό. Επίσης προβλέπονται πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ για παραστατικά με ελλιπή στοιχεία και φθάνουν τις 3.000 ευρώ για την περίπτωση της μη έκδοσης του απαιτούμενου παραστατικού.

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο ΥΑ θα είναι ανοικτό σε διαβούλευση έως τις 24/4/2017.

Άρθρο 40: διακίνηση και εμπορία οπωρολαχανικών

Στα εκδιδόμενα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών μέχρι το στάδιο της λιανικής πώλησης συμπληρώνεται, πέραν των άλλων πεδίων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του εκδότη του παραστατικού, εφόσον υποχρεούται να δαιθέτει αριθμό ΜΕΝΟ.
Ως τελικός συσκευαστής - τυποποιητής νωπών οπωρολαχανικών ορίζεται ο συσκευαστής του οποίου η συσκευασία φθάνει ως έχει στο στάδιο της λιανικής πώλησης
Ειδικά για τα προϊόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) : μήλα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μαρούλα, κατσαρά αντίδια και πλατύφυλλα αντίδια, ροδάκινα και νεκταρίνια, αχλάδια, φράουλες, γλυκές πιπεριές, επιτραπέζια σταφύλλια, τομάτες, πατάτες, κρεμμύδια, όταν ο τελικός συσκευαστής είναι ο ίδιος ο παραγωγός, υποχρεούται να αναγράφει επί των εμπορικών συσκευασιών ή σε ετικέκες πέραν των άλλων ενδείξεων, που προβλέπονται στην Παρ. 2 (βλ. συνημμένο σχέδιο στο τέλος της είδησης) και τον Αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του συσκευαστηρίου και τον αριθμό παρτίδας παραγωγής, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 7 (βλ. σχέδιο ΥΑ). Σε περίπτωση που η συσκευασία αφορά προϊόντα ενός και μόνο παραγωγού αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού, εφόσον υποχρεούταν να διαθέται, άλλως αναγράφεται ο αριθμός του φορολογικού του Μητρώου.
Άρθρο 42: παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών

Στα παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών πέραν των όσων προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Υπ. Οικονομικών αναγράφονται όπου αυτές προβλέπονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και οι κατωτέρω ενδείξεις:

Η ποικιλία και η ποιοτική κατάταξη μαζί με την περιγραφή του είδους
Το ονοματεπώνυμο του παραγωγού για τα είδη που δεν υπάργονται στον πίνακα Α του άρθρου 40 (βλ. πιο πάνω)
Ο τόπος παραγωγής για τα εγχώρια και τα ενδοκοινοτικά οπωρολαχανικά και η χώρα προέλευσης (χώρα καταγωγής) για τα εισαγόμενα
Ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής για τα προϊόντα του ΠΙΝΑΚΑ Α του άρθρου 40

Πηγή: agrotypos.gr