Στην συνεδρίαση της Επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECON) που πραγματοποιείται στη Balzan Μάλτας θα συμμετέχει ο Γιάννης Κουράκης την Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 με ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στις Νησιωτικές περιοχές: προκλήσεις, ευκαιρίες και πολιτικές απαντήσεις»

  Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το επιχειρείν είναι το οξυγόνο τόσο της ενωσιακής όσο και της παγκόσμιας οικονομίας διότι προάγει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη. Οι ΜΜΕ στα νησιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πρόσθετες δαπάνες εξαιτίας του εγγενούς νησιωτικού χαρακτήρα.

Εντούτοις, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μπορούν να μετριαστούν-ή ακόμη και να μετατραπούν σε ευκαιρίες-μέσω παρεμβάσεων που είναι σύμφωνες με τε την αρχή της βιωσιμότητας και καλύπτουν μια σειρά εγκάρσιων πεδίων πολιτικής.

Σκοπός της Συνεδρίασης τονίζει ο Γιάννης Κουράκης  είναι η προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος, με την υπόδειξη ενδεδειγμένων πρακτικών για τη μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα νησιά και με ευρύτερο στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, την αντιμετώπιση της εποχικότητας και την τόνωση της βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των νησιωτικών κοινοτήτων.

Η Συνεδρίαση θα περιλαμβάνει δύο θεματικές ομάδες συζήτησης (ενότητες) εκ των οποίων η πρώτη θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες και η δεύτερη στα απαιτούμενα μέτρα πολιτικής.

 Πρόγραμμα Συνεδρίασης

Εναρκτήριες παρατηρήσεις του K. Markku Markkula, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Παρουσίαση της Μαλτέζικης Προεδρίας από τον K. Christian Cardona, Υπουργό Οικονοµίας, Επενδύσεων και Μικρών Επιχειρήσεων.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της µελέτης της ΕτΠ από την K. Silke Haarich, ανώτερη σύμβουλο, Spatial Foresight .

1η Ενότητα: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα στα νησιά.

2η Ενότητα: Μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών.

Επιτόπιες επισκέψεις σε ΜΜΕ, επιχειρηματικούς συνεργατικoύς σχηματισμούς ή αρμόδιους οργανισμούς της Μάλτας με σκοπό την παρουσίαση των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στα νησιά.