Την Τετάρτη 26 Απριλίου

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιεράπετρας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου και ώρα 17.30.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Εξέταση αιτήματος δημοτών που αφορά στην εγκατάσταση επιχείρησης «συγκομιδή λυμάτων προς ανακύκλωση» στην περιοχή Λειβάδια Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συζήτηση επί αιτήματος δημοτών για τη χρήση του πεζόδρομου της οδού Μ. Κοθρή   (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Έγκριση Μελέτης και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», στο Άξονα 2: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», Δράση 6.e.1:Βελτίωση –Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος   (Εισηγητής: Εμμ.  Λουτσέτης)

Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση διενέργειας  Προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού έτους 2017 για το δημοτικό ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση δαπανών  (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2017 (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Παραχώρηση χρήσης του Μισεδάκειου Σταδίου στο Επιμελητήριο Λασιθίου για τη διοργάνωση της Αγροτικής Έκθεσης «Agro Expo 2017» (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συζήτηση επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λήψη απόφασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας και ορισμός νέου Προέδρου

Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας και ορισμός νέου Προέδρου.

Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας και ορισμός νέου Προέδρου.

Ορισμός μελών στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών για το έτος 2017 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ανασυγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ορισμός αναπληρωτών στην επιτροπή παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρ.199 παρ.6 Ν.3463/2006)- Γραφείου Μηχανοργάνωσης   (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Ανάκληση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Εισηγητής: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Καθορισμός χρήσης δωρηθέντος ακινήτου στην Τ.Κ. Μαλών, από τον δημότη κ. Εμμανουήλ Μαράκη (Εισηγητής: Εμμ. Λουτσέτης)